Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:649 (2005-2006)
Innlevert: 20.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 27.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norske fiskefartøy må betale dieselavgift ved bunkring i Norge. Denne avgiften får man riktignok refusjon for, men mange små fiskebåteiere får refusjon kun en gang i året. Dermed kan utestående beløp hos staten bli relativt stor i forhold til fiskebåteierens omsetning. Dette tærer på økonomien gjennom svakere kontantstrøm og økte kapitalkostnader.
Vil statsråden vurdere å endre systemet, slik at man slipper å betale inn dieselavgift som likevel skal refunderes?

Begrunnelse

Det fremstår som enklere om kvalifiserte kunder kunne sluppet å betale inn avgiften, i stedet for å få den refundert etterpå. Kontrolloppgavene kunne man på samme måte gått gjennom for å sikre at fiskebåtene ikke kjøper avgiftsfri diesel til urettmessig bruk.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter Stortingets vedtak skal det betales avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift). Mineralolje som er belastet autodieselavgift er umerket (blank). Fritak for avgift gjennomføres ved bruk av merket olje. Merket olje tillates brukt i enkelte motorvogner og når oljen benyttes til annet enn framdrift av motorvogn, for eksempel i båter, jf. avgiftsvedtaket § 3. Mineralolje til bruk i fiskefartøy er dermed fritatt for autodieselavgift.

Autodieselavgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales etter Stortingets vedtak om CO2- og svovelavgift på mineralske produkter. Mineralolje til bruk i fiske og fangst i nære farvann er fritatt for CO2-avgift, jf. Stortinges vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 2 nr. 2 bokstav c. De nærmere regler for fritak er fastsatt i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter kapittel 4-2. Det er et vilkår for fritak at fartøyet er innført i merkeregisteret for fiskefartøy og at båteier eller høvedsmann er oppført i fiskermanntallets blad A eller B eller fyller betingelsene for opptak.

Fritaket gjennomføres som en refusjonsordning. Det kan søkes om refusjon hver måned. En refusjonsordning sikrer kontroll med at vilkårene for refusjon er oppfylt før beløpet utbetales. Alternativet til en refusjonsordning vil være en ordning der mineraloljen bunkres uten avgift. I praksis vil dette innebære at forhandleren må pålegges ansvar for gjennomføringen av fritaket. Når antall forhandlere og fartøy antas å være betydelig, vil dette medføre at kontrollen med ordningen blir sterkt redusert.

På denne bakgrunn vil jeg ikke gå inn for å endre dagens system med refusjon av CO2-avgiften. Som nevnt ovenfor kan det imidlertid søkes om refusjon hver måned. Dette reduserer likviditetsulempen for den refusjonsberettigede.