Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:650 (2005-2006)
Innlevert: 20.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 30.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge NRK Rogaland 16. mars 2006 opplever veksthusnæringen i Rogaland kraftig økning i energikostnadene. Blant annet har naturgasskostnadene økt med langt over 50 pst. Naturgassprisen er som regel koblet til olje og strømkostnader, som begge har økt i pris. På toppen av dette gir Regjeringen signaler om å innføre en naturgassavgift, som trolig vil være spikeren i kisten for veksthusnæringen i Rogaland.
Har Regjeringen verktøy i verktøykassen som kan avhjelpe situasjonen, og vil Regjeringen unnlate å innføre naturgassavgift?

Begrunnelse

Jon Røine i Norsk Gartnerforbund mener prisen på energi må ned i løpet av det neste året, for å unngå at gartnerier går konkurs. (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_rogaland/5561343.html)
Mange av Lyses kunder har gassavtaler hvor gassprisen er linket til kraftprisen. Kraftprisene har bortimot doblet seg de siste 12 måneder, og høye avgifter på fyringsolje gjør at også olje som referansepris blir dyrt.
Kraftprisen for forbruker kan på kort sikt påvirkes gjennom økning i kraftutbyggingen og justeringer i elavgiften.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen har stort fokus på energiforsyningen, og vil sikre kraftbalansen både ved å øke produksjonen og redusere forbruksveksten gjennom energisparingstiltak. Gjennom å satse på nye miljøvennlige energiformer, opprusting av vannkraft og miljøvennlig bruk av naturgass, vil vi øke tilgangen på energi. Regjeringen vil innen kort tid presentere sin satsing på fornybar energi.

Regjeringens politikk når det gjelder gasskraft er basert på at gitte konsesjoner står ved lag og at produksjonen av gasskraft skal inngå i det internasjonale kvotesystemet som sikrer at de totale utslippene ikke øker. Regjeringen vil gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi sørge for at nye konsesjoner til gasskraftverk skal basere seg på CO2-fjerning. Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig.

Regjeringen ønsker at vi innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser skal ta i bruk en større del av naturgassen som utvinnes på norsk sokkel innenlands til industri-, energi- og transportformål. Økt bruk av naturgass kan bidra til en sikrere og mer fleksibel energiforsyning. Det kan gi miljøgevinster som følge av konvertering fra tyngre brensel til naturgass i industri, skipsfart og transport, samt bidra til verdiskaping i norsk næringsliv.

Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om avgift på naturgass.