Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:651 (2005-2006)
Innlevert: 20.03.2006
Sendt: 21.03.2006
Besvart: 27.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Regjeringen har signalisert at den allerede fra 1. april i år vil pålegge alle lastebiler med totalvekt mellom 3 500 og 7 500 kg en registreringsavgift. Denne avgiften skal blant annet regnes ut fra en vektkomponent på utrolige 32,90 kr pr. kg. En typisk 7 490 kg tung bil, med godsskap og bakløfter, vil med den nye avgiften koste omtrent like mye som en tilsvarende utrustet lastebil med 18 tonns totalvekt, som ikke ilegges avgiften.
Mener Regjeringen denne avgiften vil være hensiktsmessig for transportnæringen og forbrukerne?

Begrunnelse

Resultatet av Regjeringens registreringsavgift vil være enten flere større lastebiler som leverer varer i gågater og handlesentra eller et betydelig større antall mindre varebiler. Begge alternativer vil være et tilbakeskritt i forhold til fremkommelighet i gågater og handlesentra og ikke minst vil miljøet være skadelidende. 18 tonns lastebiler har helt andre miljøegenskaper enn 7 490 kg-klassen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Stortinget vedtok å innføre engangsavgift på lastebiler med tillatt totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn fra 1. januar 2006. Avgiften ble satt til 20 pst. av personbilavgiften, dvs. samme sats som for varebiler klasse 2. Det ble for øvrig gitt gunstige overgangsordninger, slik at kjøretøy som er anskaffet før 10. november 2005 og innført til Norge før 1. april 2006, kan registreres uten engangsavgift før 1. april 2006.

Bakgrunnen for endringen var bl.a. å fjerne den avgiftsmessige forskjellsbehandlingen mellom mindre lastebiler og varebiler. Det ble også antatt at denne endringen ville redusere den private bruken av mindre lastebiler, og at man heretter i større grad kjøper bil ut fra behov og ikke basert på hva som er avgiftsmessig mest gunstig, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006).

Innføringen av engangsavgift på mindre lastebiler fører naturligvis til at disse kjøretøyene blir dyrere enn tidligere. Dette vil gi tilpasninger, for eksempel ved at noen velger å kjøpe varebil eller personbil i stedet for lett lastebil. På den andre siden vil sannsynligvis noen velge å kjøpe lastebiler med tillatt totalvekt over 7,5 tonn, som fortsatt er avgiftsfrie. Innføringen av engangsavgift på lette lastebiler vil kunne slå negativt ut for enkelte bedrifter og næringer. Dette var Regjeringen klar over da den foreslo endringen, men etter en samlet vurdering kom vi fram til at dette likevel var en fornuftig innstramming.

Som varslet i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) tar Regjeringen sikte på å legge fram forslag til omlegging av bilavgiftene i mer miljøvennlig retning i budsjettet for 2007. I forbindelse med en slik omlegging er det også naturlig å vurdere satsforskjeller og avgrensinger mellom næringskjøretøy og personkjøretøy.