Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:655 (2005-2006)
Innlevert: 21.03.2006
Sendt: 21.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Synes finansministeren Skattedirektoratet burde få lov til å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, nemlig skatt, eller har Regjeringen en ny policy på offentlig organisering der outsourcing ikke tillates?

Begrunnelse

Ifølge Dagsavisen 21. mars har ledelsen i Finansdepartementet grepet inn for å hindre Skattedirektoratet i å hente inn vaskehjelp og annet servicepersonell utenfra. Slik overstyring kan medføre inneffektiv utnyttelse av ressursene i Skattedirektoratet, og er således sløsing med skattebetalernes penger.
Skattedirektoratet burde i størst mulig grad konsentrere sine ressurser om sine primære oppgaver, og utføre dette på en så god og effektiv måte som mulig til beste for samfunnet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er ingen hemmelighet at denne Regjeringen har en mer restriktiv holdning til konkurranseutsetting av offentlige tjenester enn den forrige regjeringen. Jeg viser her blant annet til Soria Moria-erklæringen hvor regjeringspartiene går i mot konkurranseutsetting innenfor viktige velferdsoppgaver. Det betyr ikke at vi vil gå imot konkurranseutsetting i alle sammenhenger, men at vi i det enkelte tilfelle vil vurdere saken i lys av ulike hensyn og i forhold til Soria Moria-erklæringens formuleringer.

Virksomheter, både innen offentlig og privat sektor, vil ofte gjøre vurderinger av hvilke støttefunksjoner som egner seg best for outsourcing og hva som bør ivaretas av virksomheten selv. Momenter vil være de samlede kostnadene, kvaliteten på tjenesteutførelsen, tryggheten for brukerne og hensynet til de ansatte som berøres.

I denne konkrete saken ba Skattedirektoratet om departementets råd. Etter en samlet vurdering, blant annet i samråd med direktoratet, kom jeg fram til at en konkurranseutsetting ville kunne virke forstyrrende i en stor og viktig etat som nå har foreslått en betydelig omorganisering, jf. Finansdepartementets høringsbrev om ROS (Reorganisering av Skatteetaten). Dette ledet så til at direktoratet besluttet å stanse den igangsatte planlegging av konkurranseutsettingen. I denne planleggingen, så langt, lå det for øvrig ingen større kostnadsinnsparing.

Jeg vil også understreke at skatteetaten uansett anvender det aller meste av sine ressurser til sin kjernevirksomhet.