Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:657 (2005-2006)
Innlevert: 21.03.2006
Sendt: 22.03.2006
Besvart: 27.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I Statsbudsjettet 2006 er det lagt til grunn at oljeprisen i snitt vil ligge på 350 kr fatet for inneværende år. Etter knapt 3 måneder viser det seg imidlertid at oljeprisen stort sett har ligget godt over 400 kr pr. fat.
Hvor mye vil netto kontantstrøm fra petroliumsvirksomheten beløpe seg til, og hvor stort vil overskuddet på Statsbudsjettet 2006 bli dersom denne prisen holder seg ut året?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Gjennomsnittlig oljepris hittil i år er om lag 410 kr pr. fat, som er høyere enn anslaget i tilleggsproposisjonen for 2006 på 350 kr pr. fat. Den fremtidige utviklingen i oljeprisen er usikker. Usikkerheten er blant annet knyttet til situasjonen i enkelte produsentland. Flere forhold kan trekke i retning av noe lavere oljepris framover, blant annet er oljelagrene nå på et høyt nivå samtidig som etterspørselen etter olje kan bli redusert når fyringssesongen tar slutt.

Tabell 2.6 i Nasjonalbudsjettet 2006 gjengir noen hovedtall for petroleumsvirksomheten. Det framgår av tabellen at en endring i oljeprisen med 10 kr pr. fat isolert sett anslås å endre statens inntekter fra petroleumsvirksomheten med 6,9 mrd. kr.

Regjeringen vil presentere nye vurderinger av utviklingen i norsk og internasjonal økonomi i Revidert nasjonalbudsjett 2006, herunder oppdaterte anslag for utviklingen i oljeprisen og statens inntekter fra petroleumsvirksomheten.