Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:658 (2005-2006)
Innlevert: 22.03.2006
Sendt: 23.03.2006
Besvart: 30.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Statoil har levert konsesjonssøknad til et energiverk på Mongstad. Energiverket vil gi en betydelig bedre energiutnyttelse enn dagens løsning, noe som vil gi reduserte utslipp av CO2 globalt, selv om utslippene lokalt vil øke.
Er statsråden enig i at Statoils prosjekt på Mongstad er et godt prosjekt, både når det gjelder energi og miljø, og kan han love at Statoil vil få en avklaring om konsesjon og utslippstillatelse før sommeren 2006?

Begrunnelse

I dag går mye energi til spille fra produksjonen på Mongstad-raffineriet. Samtidig er forsyningssituasjonen for elektrisk kraft i denne delen av Hordaland anstrengt. Den anstrengte forsyningssituasjonen i dette området gjør at Statnett planlegger en miljømessig kontroversiell kraftlinje langs Hardangerfjorden. Et energiverk på Mongstad vil gi betydelig bedre energiutnyttelse ved raffineriet, og dermed gi redusert behov for import av elektrisk kraft til Norge og reduserte utslipp av CO2 globalt. Samtidig vil den elektriske kraften som produseres på Mongstad kunne forsyne Troll A-plattformen og samtidig gi ca. 40 MW strøm til det alminnelige forsyningsnettet. Kraften til Troll A-plattformen belaster i dag det ordinære kraftnettet. Energiverket på Mongstad vil kunne bidra betydelig til en mindre anstrengt forsyningssituasjon i dette området, og redusere behovet for å bygge kraftlinjer i et sårbart landskap. På grunn av inngåtte kommersielle avtaler må konsesjon og utslippstillatelse være på plass i løpet av våren eller så vil hele prosjektet måtte stanses.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det fremgår av konsesjonssøknaden at kraftvarmeanlegg på Mongstad skal forsyne raffineriet på stedet med elektrisitet og varme. Kraftvarmeanlegget skal etter avtale med rettighetshaverne i Trollfeltet også forsyne Troll A-plattformen og gassbehandlingsanlegget på Kollsnes med elektrisitet..

Kapasiteten for strømproduksjon blir på om lag 280 MW og for varmeproduksjon om lag 350 MW. Virkningsgraden for kraftvarmeverket anslås til mellom 70 og 80pst., avhengig av hvor stor grad av produksjonskapasiteten for varme som utnyttes.

Statoil har søkt om konsesjon etter energiloven og utslippstillatelse etter forurensningsloven for et kraftvarmeverk på Mongstad. Konsesjonssøknaden er til behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat. Søknaden om utslippstillatelse er til behandling i Statens forurensningstilsyn. Det er derfor ikke riktig av meg på det nåværende tidspunkt å kommentere hva som kan bli resultatet av den endelige behandlingen av søknadene.

I vurdering av om konsesjon skal gis etter energiloven, må fordelene og ulempene ved det omsøkte prosjektet veies opp mot hverandre. I den forbindelse vil prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet og de miljømessige virkningene være sentrale vurderingstemaer.