Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:659 (2005-2006)
Innlevert: 23.03.2006
Sendt: 23.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Landsforeningen for Trafikkskadde har i en henvendelse tatt opp viktigheten av å få fjernet det såkalte "kan-fradraget" i skadeerstatningsloven § 3-1 tredje ledd. Bestemmelsen virker urimelig fordi forsikringsbransjen markedsfører forsikringsprodukter som den skadelidte senere ikke kan ha nytte av, og det er kommet viktige innrømmelser fra forsikringsbransjen i saken.
Vil justisministeren ta initiativ til en endring av lovverket på dette punkt, og når kan eventuelt sak om dette forelegges Stortinget?

Begrunnelse

Bestemmelsen om det såkalte "kan-fradraget" i skadeerstatningsloven § 3-1 tredje ledd opptar mange fordi den kan praktiseres på en måte som innebærer at forsikringstaker risikerer ikke å få utbytte av eventuelle personskadeforsikringer man har tegnet. Det kan med rette hevdes at "kan-fradraget" virker urimelig når det betyr at forsikringsbransjen i realiteten markedsfører forsikringsprodukter som den skadelidte senere ikke kan ha nytte av.
Landsforeningen for Trafikkskadde er ikke alene om å engasjere seg i saken. Høyesterett har i en dom fra 1999 (Norsk Retstidende, 1999, side 1382) anmodet lovgiver om å se nærmere på denne regelen. I den aktuelle høyesterettssaken fikk to mindreårige som hadde mistet sine foreldre i en trafikkulykke, redusert sine erstatninger med 350 000 kr hver pga. foreliggende forsikringsordninger. Slikt strider mot folks rettsfølelse, og forsikringsselskapene har innsett at de er på kollisjonskurs med sine kunder. For eksempel har If Skadeforsikring uttalt til Aftenposten 14. februar 2003 at "når kunder er forutseende og tegner egen skadeforsikring, er det rimelig at de også får glede av denne". Med bakgrunn i dette utfordres justisministeren til å gripe fatt i saken, og vurdere hvordan skadeerstatningsloven kan endres for bedre å ivareta den skadelidtes interesse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg besvarte ved brev 28. februar 2006 til Stortingets presidentskap et tilsvarende skriftlig spørsmål nr. 507 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen, og viser til dette svaret. Jeg viser også til mitt brev 13. mars 2006 til Stortingets presidentskap der jeg besvarte skriftlig spørsmål nr. 577 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen, som berørte et annet element knyttet til de erstatningsrettslige utmålingsreglene. Som det går frem, er jeg opptatt av ulike problemstillinger knyttet til personskadeerstatningsutmåling, og Justisdepartementet vil gå inn i problemstillinger knyttet til dette. Dette gjelder en rekke problemstillinger som bør behandles i sammenheng, og der enkeltstående lovendringsspørsmål ikke bør ses isolert fra en mulig totalrevisjon av erstatningsutmålingsreglene for personskader. Jeg vil som en del av arbeidet med dette ta stilling til om det skal bli nedsatt et erstatningslovutvalg med oppdrag å utforme konkrete lovforslag som etter en høringsbehandling kan bli forelagt Stortinget.