Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:668 (2005-2006)
Innlevert: 24.03.2006
Sendt: 27.03.2006
Besvart: 31.03.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke konkrete grep vil utenriksministeren foreta seg overfor de land som allerede har åpnet opp for at homofile kan inngå partnerskap/ekteskap, slik at det raskt kan bli adgang til å foreta partnerskap ved de norske ambassader i disse landene?

Begrunnelse

Jeg viser til utenriksministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 583 (2005-2006) fra undertegnede. Det er positivt at departementet ser ut til å følge opp arbeidet som ble satt i gang av den foregående regjeringen i forhold til å sørge for at det blir mulig å inngå partnerskap ved flere av våre ambassader i utlandet. Det er imidlertid med en viss undring jeg registrerer at man i svaret ikke legger til grunn en mer offensiv holdning i forhold til de land hvor det allerede er adgang til å inngå partnerskap/ekteskap mellom homofile. Eksempler på dette er eksempelvis England og Tyskland utover det land som er nevnt i utenriksministerens svar, nemlig Spania. I tillegg er det vel også slik at det skjedde en avklaring fra dansk side for over ett år siden, som gir grunn til å spørre om hvorfor det i skrivende stund ikke allerede er på plass en slik adgang ved vår ambassade i København.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som nevnt i mitt svar på representantens spørsmål tidligere i denne saken (nr. 583, av 16. mars 2006) vil Utenriksdepartementet kunne bemyndige utenriksstasjoner til å registrere partnerskap i den grad vilkårene for slik bemyndigelse er oppfylt. Representanten viser i sin begrunnelse spesielt til Tyskland og England, i tillegg til Danmark der prosessen for slik bemyndigelse er i ferd med å bli fullført nå.

Ambassaden i Berlin opplyser at rettsvirkningene av registrert partnerskap i Tyskland ennå ikke er avklart. På norsk side er det, på samme måte som for vigsler, satt som forutsetning at registrerte partnerskap skal få rettsvirkninger i landet der det inngås. I lys av dette avventer Utenriksdepartementet en nærmere avklaring av rettsvirkningene i Tyskland. Ambassaden følger aktivt opp dette.

Ambassaden i London har ikke vigselsrett. Årsaken er at britisk lovgivning på området ikke tillater det. Av samme grunn vil ambassaden heller ikke få adgang til å inngå partnerskap.

Når det gjelder Danmark, forutsetter dansk rett at det inngås en overenskomst med det aktuelle landets myndigheter om en slik bemyndigelse. Fra norsk side er det formelle for å inngå en slik overenskomst nå på plass, og ambassaden i København følger i disse dager opp overfor danske myndigheter.

Etter hvert som våre utenriksstasjoner rapporterer at vertslandet har innført partnerskapslovgivning eller kjønnsnøytral ekteskapslov, kan de aktuelle stasjoner anmodes om å innlede dialog med landets myndigheter om mulig bemyndigelse til å registrere partnerskap ved norsk utenriksstasjon.

I likhet med representanten er jeg opptatt av at det skal bli mulig å registrere partnerskap ved flest mulig av våre utenriksstasjoner.