Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:671 (2005-2006)
Innlevert: 27.03.2006
Sendt: 28.03.2006
Besvart: 03.04.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): En norsk familie som eier en eiendom i Alfaz del Pi i Spania har siden 2004 opplevd det mareritt at deres hus har blitt okkupert av en annen norsk familie, etter et leieforhold. På grunn av det spanske lovverket har det ikke lyktes familien å få tilbake sin egen eiendom fra leietakerne.
På hvilken måte assisterer norsk utenrikstjeneste i Spania denne familien og på hvilken måte jobber man mot spanske myndigheter for å få endret lov og praksis slik at utleiere av fast eiendom ikke skal få slike skrekkopplevelser?

Begrunnelse

Den norske familien har ikke lyktes i å få tilbake sin eiendom som de leide ut i en 10 måneders periode i 2003-2004. Leietakerne har lyktes i å nærmest okkupere eiendommen mot eiers vilje. Spansk lovgivning har vært medvirkende til at slikt kunne skje. De som studerer saken vil raskt se at måten dette skjer på går veldig i favør av leietaker og at utleier har få rettigheter. En prosess i rettssystemet som for øvrig er igangsatt tar også uforholdsmessig med tid. Og i mellomtiden er eiendommen utilgjengelig for eier. Eier tok seg inn på egen eiendom 28. februar i år. Det resulterte i at politi stormet huset og på en svært brutal måte tok med seg huseier. Måten politiet håndterte denne aksjonen på bør være grunnlag for egen protest mot spanske myndigheter.
Mange nordmenn eier eiendom i Spania og utleie til nordmenn og andre er vanlig. Selv om denne situasjonen er relativt enestående så kan også andre havne i samme situasjon med mindre Spania retter opp mangler i lovverket. Det bør derfor være i Norges interesse at man jobber mot spanske myndigheter for å finne frem til et lovverk som ivaretar på en god måte både utleier og leietaker.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Den aktuelle saken som representanten Høglund tar opp har sitt grunnlag i en sivilrettslig tvist som det ikke er opp til norsk utenrikstjeneste å ta stilling til. Vår ambassade i Madrid har imidlertid vært i kontakt med begge parter i saken, fungert som bindeledd overfor spanske myndigheter, formidlet kontakt med advokat og også bistått med oversettelsestjenester. Det er opp til partene selv å søke en løsning på saken, enten i form av å komme fram til en minnelig ordning, eller ved å søke en avklaring innenfor det spanske rettsvesenet.

Etter folkeretten er det opp til det enkelte land å vedta lover og utøve offentlig myndighet på eget territorium, inklusive politi- og annen håndhevingsmyndighet. Nordmenn som oppholder seg i Spania må forholde seg til spanske lover og regler, inklusive på områder som investering i og utleie av fast eiendom.

Så lenge et annet lands lover og regler ikke strider mot grunnleggende menneskerettigheter eller mot andre internasjonale forpliktelser, har ikke norske myndigheter noen foranledning til å gå inn for å endre disse. På samme måte forventer vi at andre lands myndigheter respekterer norske lover og regler. Norske myndigheter kan imidlertid gjøre andre lands myndigheter oppmerksom på uforholdmessige ulemper for norske borgere.

Den bistand utenrikstjenesten kan gi norske borgere i utlandet i slike rene sivilrettslige tvister er derfor først og fremst generelle råd og opprettelse av kontakt med lokal advokat.