Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:673 (2005-2006)
Innlevert: 28.03.2006
Sendt: 29.03.2006
Besvart: 05.04.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I Tønsberg Blad 11. mars 2006 står det at Andebu kommune har stanset utenlandstur med "hvite busser" for elevene fordi kommunen ikke lenger har råd til å betale for lærernes deltakelse. Etter at den nye arbeidstidsavtalen har trådt i kraft vil skolene få store ekstrakostnader ved slike studieturer. Jeg antar at statsråden mener deltakelse på slike turer er viktig for undervisningen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at elevene fortsatt kan delta på tur med eksempelvis "Hvite busser" for å lære om en viktig del av verdenshistorien?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Innledningsvis vil jeg si at kunnskapsrike elever som tenker kritisk og viser sosialt engasjement og omsorg, er vårt viktigste forsvar mot fremtidige forbrytelser mot menneskeheten. Jeg vil derfor at alle norske elever skal ha kunnskap om jødeutryddelsene og nazismens overgrep. Slik kunnskap kan gis på flere måter. At elevene får mulighet til å delta på studiereiser til tidligere konsentrasjonsleire er en unik måte å få denne kunnskapen på.

Opplæringsloven gir imidlertid ikke elevene rett til å delta på slike studieturer eller kommunene/skolene plikt til å arrangere slike turer for elevene. I opplæringsloven § 2-3 heter det blant annet:

"Ein del av undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller til ein arbeidsplass utanfor skolen."

Det er dermed opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan de vil oppfylle grunnskoleopplæringen innenfor rammene av regelverket.

I tråd med ansvarsdelingen vi har innenfor grunnopplæringen i Norge, mener jeg at den enkelte kommune må planlegge om det er riktig å gjennomføre denne type skoleturer innenfor de samlede økonomiske rammer kommunene rår over. Et av momentene i denne sammenheng vil også være de ekstra utbetalingene til lærerne som følger av avtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.