Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:678 (2005-2006)
Innlevert: 28.03.2006
Sendt: 29.03.2006
Besvart: 06.04.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Skatteetaten har nylig innført nytt kommunikasjonssystem og etablert en sentral telefontjeneste for hele landet der brukerne skal få informasjon og opplysninger om skattespørsmål. Tjenesten gjør det ikke lenger mulig å komme i direkte kontakt med brukerens eget lokale ligningskontor for å få opplysninger om konkrete saker som ligger til behandling. Samtaleprisen 39 øre pr. minutt, og dyrere enn vanlig dagtakst på 22 øre.
Mener finansministeren dette er en forbedring av service og tjenester overfor bruker?

Begrunnelse

Den sentrale svartjenesten som kan nås etter diverse tastevalg, leder etter omleggingen til en ledig konsulent, uavhengig av geografisk plassering, som ikke kjenner - eller har adgang til - brukerens saker hos ligningskontoret.
Det virker ikke som om det er mulig å få kontakt med sitt lokale ligningskontor for å konstatere om saker er mottatt, hva slags tidsfrister man kan regne med, eller om man kan regne med tilbakemelding.
Skatteetaten er et serviceorgan og det er viktig for brukerne å kunne komme i kontakt med ligningskontoret i konkrete saker. En slik begrensning i brukerens muligheter til å kontakte sitt lokale ligningsvesen virker som en forringelse av kvaliteten på servicen overfor brukerne.
I tillegg er det blitt en betalingstjeneste å kontakte skatteetaten for veiledning. Dette koster 39 øre per minutt. Vanlig takst på dagtid for fasttelefon er 22 øre.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skatteetaten har hatt en betydelig satsing for å bedre etatens veiledningstjeneste overfor brukerne. Etaten er opptatt av at brukerne skal kunne få nødvendig hjelp gjennom elektroniske tjenester, skriftlig informasjonsmateriell og rettledninger, telefon eller ved personlig oppmøte.

Det er innført en veiledningstjeneste med felles sentralbord for alle kontor i det enkelte fylke. Det vil si at skattefogdkontoret, fylkesskattekontoret og alle likningskontorene i samme fylke kan nås via ett felles 815-nummer.

Bruk av 815-nummer innebærer at skattyter ved enkle tastevalg kan gi nærmere opplysninger om hva henvendelsen gjelder. Samtalen vil deretter automatisk bli satt over til en ledig saksbehandler med kompetanse på det aktuelle saksområde. Ifølge skatteetaten har bruk av 815-nummer ført til at ventetiden for skattyterne er vesentlig redusert. Bruk av telefontjenester med denne type tilleggsfunksjonalitet er noe dyrere pr. minutt enn ordinær linje. Som følge av at ventetiden er redusert, har imidlertid samlet kostnad for langt de fleste skattyterne som ønsker veiledning pr. telefon likevel ikke økt etter at 815-nummer ble innført.

Jeg gjør oppmerksom på at så å si all saksbehandling i skatteetaten er elektronisk støttet. Den enkelte veileder kan derfor raskt gjøre oppslag i innringerens saker hvis det er nødvendig for å kunne besvare spørsmål. Videre kan veileder bekrefte at saker er mottatt og redegjøre for aktuelle tidsfrister for tilbakemelding m.m. Skattyter vil derfor i de aller fleste saker ikke være avhengig av å komme til et bestemt kontor for å få svar. På grunn av intern arbeidsdeling og bistandsfunksjoner i etaten er det heller ikke gitt hvilket kontor som i øyeblikket arbeider med saken.

I de tilfeller hvor det er behov for å snakke med en bestemt saksbehandler, kan veileder sette over til riktig person, eller gjøre avtale om å ringe tilbake. Det kan også avtales møte med en bestemt saksbehandler.

Finansdepartementet er godt fornøyd med skatteetatens arbeid for å tilrettelegge tjenester og produkter i henhold til brukernes behov. Når det gjelder etatens modernisering av veiledningstjenesten, mener departementet at etaten har funnet en god tilnæring til å kunne håndtere henvendelser raskt, samtidig som hensynet til kvalitet er ivaretatt.