Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:679 (2005-2006)
Innlevert: 28.03.2006
Sendt: 29.03.2006
Besvart: 05.04.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvilke grep vil statsråden ta for å få stoppet useriøse telefonselgere som ikke tar hensyn til telefonabonnenter som har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundregistrene, og hvilke eventuelle sanksjoner vil bli tatt i bruk i den sammenheng?

Begrunnelse

Telefonsalg er etter hvert blitt en del av måten å promotere varer og tjenester på, og mange firma og organisasjoner benytter i dag denne form for markedsføring og salg.
Enkelte telefonabonnenter synes imidlertid dette er plagsomt, og har benyttet muligheten som ligger i å reservere seg imot telefonsalg gjennom reservasjonsregisteret som ble opprettet i Brønnøysund for få år siden.
Det viser seg dessverre at det finnes en del firma/telefonselgere som ikke tar hensyn til abonnenter som har reservert seg, og fortsetter å ringe også til disse. Det kan se ut som om manglende respekt for reservasjoner ofte skyldes at man i liten grad følger dette opp fra myndighetenes side, og at det finnes få sanksjonsmuligheter overfor de som ikke tar hensyn til reservasjonene.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Jeg vil først gi en oversikt over sanksjonssystemet pr. i dag og har mottatt innspill fra Justisdepartementet som har ansvaret for personopplysningsloven.

Personopplysningsloven § 26 gir privatpersoner rett til å reservere seg mot telefonmarkedsføring ("telefonsalg") og adressert postreklame. Markedsførere plikter å oppdatere sitt adresseregister mot Reservasjonsregisteret fire ganger per år. På denne måten skal markedsførere luke vekk alle som har reservert seg mot direkte markedsføring. Klager ved brudd på bestemmelsen rettes til Datatilsynet.

På Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.no) er det lagt ut opplysninger om reservasjonsadgangen, og hvordan den enkelte bør gå frem dersom man opplever at reservasjonen ikke blir respektert av ulike markedsførere. Det er blant annet lagt ut en brevmal (utarbeidet av Datatilsynet) som den registrerte kan bruke dersom vedkommende ønsker å klage på plagsomme oppringinger. Skulle en slik henvendelse vise seg å være nytteløs, kan Datatilsynet (etter klage fra den registrerte) henvende seg til markedsføreren med anmodning om å oppdatere listene sine mot Reservasjonsregisteret. Datatilsynet påser på denne måten at den registrertes reservasjon mot telefonhenvendelser blir respektert.

Datatilsynet kan videre utferdige pålegg om at ulovlig behandling av personopplysninger skal opphøre. Datatilsynet kan også fastsette en tvangsmulkt som løper for hver dag som går etter utløpet av den fristen som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Denne adgangen til å ilegge tvangsmulkt er ny med personopplysningsloven. Det er også adgang til å ilegge straff.

Justisdepartementet er i gang med en etterkontroll av personopplysningsloven. Som ledd i etterkontrollen vil det vurderes om det er behov for ytterligere sanksjonsmuligheter, for eksempel i form av et overtredelsesgebyr.

Markedsføringsloven er nå under revisjon og telefonmarkedsføring er et av de spørsmål som vil bli reist i forbindelse med revisjonen.