Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:680 (2005-2006)
Innlevert: 28.03.2006
Sendt: 29.03.2006
Besvart: 05.04.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvilke konkrete tiltak for å sikre økning i kraftproduksjonen har Regjeringen gjennomført så langt, og hvilke konkrete tiltak har Regjeringen til hensikt å gjennomføre i tiden fremover for å bedre kraftbalansen og sikre kraftforedlende industri nok kraft til konkurransedyktig pris?

Begrunnelse

I skriftig spørsmål nr. 563, datert 7. mars 2006, ble olje- og energiministeren blant annet utfordret om å ta nødvendige grep for å sikre kraftforedlende industri nok kraft til konkurransedyktig pris.
I sitt svar hevder olje- og energiministeren blant annet:

"Det er et hovedmål i energipolitikken å sikre en effektiv, konkurransedyktig og sikker energiforsyning med en tilstrekkelig tilgang på energi. Regjeringen vil legge til rette for økt kraftproduksjon. En bedring av kraftbalansen gjennom økt produksjon er viktig for å oppnå en sikker energiforsyning med akseptable priser til industri, næringsliv, offentlig sektor og husholdningene."

Det som olje- og energiministeren skriver i sitt svar er både riktig og nødvendig, men det stemmer lite overens med Regjeringens politikk på området så langt. Det kan se ut som alle tiltak som kan gi økning i kraftproduksjonen skal stoppes. Regjeringserklæringen slo fast at Vefsna ikke skulle bygges ut. Regjeringen vil også stille krav om CO2-håndtering for gasskraftverk, uten å ta tilleggskostnadene, noe som vil gjøre disse ulønnsomme, og sist men ikke minst, så har Regjeringen nå også stoppet et grønt sertifikat-marked som kunne ha stimulert til økt kraftproduksjon.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen har gitt høy prioritet til arbeidet med å redusere sårbarheten i den norske kraftforsyningen. Det er nødvendig med tiltak knyttet til både forbruk, produksjon og overføringsnett.

Det er viktig å understreke at investeringer i ny produksjonskapasitet i det norske kraftmarkedet skjer på bakgrunn av aktørenes vurderinger av lønnsomheten i prosjektet. Lønnsomheten i det enkelte prosjekt vil avhenge av en rekke forhold, som utviklingen i brenselpriser, kraftpriser og rammebetingelser for øvrig.

Regjeringen ønsker å legge til rette for å øke kraftproduksjonen i Norge. Den siste tiden har Statoil fått energikonsesjon for et gasskraftverk på Tjeldbergodden, og Industrikraft Midt-Norge har fått forlengelse av sin konsesjon for bygging av et gasskraftverk på Skogn. Samtidig har også Regjeringen satt i gang et betydelig arbeid knyttet til miljøvennlig gassteknologi og realisering av et fangstanlegg for CO2 på Kårstø.

Et norsk-svensk elsertifikatmarked lot seg ikke gjennomføre fordi det ville gi en uforholdsmessig høy regning til norske forbrukere. Jeg vil imidlertid styrke Energifondet og Enova for å fremme en miljøvennlig energiomlegging. Jeg arbeider også med mulighetene for å komme fram til andre ordninger som vil stimulere til økt kraftproduksjon fra fornybare energikilder. Regjeringen vil så raskt som mulig presentere rammene for en styrket satsing på ny varme- og energiproduksjon basert på fornybare energikilder.