Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:682 (2005-2006)
Innlevert: 29.03.2006
Sendt: 29.03.2006
Besvart: 06.04.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Kan statsråden bekrefte at Folldal kommune ligger innenfor området der Regjeringen arbeider for å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift?

Begrunnelse

Folldal kommune er en fjellkommune med i underkant av 1 800 innbyggere. Kommunen har landets høyest beliggende kommunesenter, og er en kommune med en storslått natur.
Folldal har vært et lokalsamfunn preget av stor omstilling, etter at gruvene ble nedlagt i 1993. Gruvenedleggelsen førte direkte til tap av 111 arbeidsplasser. Landbruk og virksomhet i tilknytning til landbruket er svært viktig for sysselsettingen i kommunen.
Det skjer mye positivt i Folldal og fjellregionen. Regionen har en offensiv holdning i forhold til å se muligheter. Folldal er blant annet aktive deltakere i "Flytt hit"-kampanjen som fjellregionen har dratt i gang.
En viktig forutsetning for tilflytting og vekst er det lokale arbeidsmarkedet. En viktig og god arbeidsgiver i Folldal er TINE meierier som i dag sysselsetter 17 personer.
For Folldal, og for mange andre lokalsamfunn, er det viktig at det blir ført en politikk som både styrker meierisektoren og som samtidig muliggjør at meierivirksomhet kan bidra til samfunnsmessige mål innenfor områdene sysselsetting, verdiskaping og distriktspolitikk.
For Folldal, og konkret for utviklingen av Folldal meieri, vil gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift få stor betydning. For Folldal meieri vil en arbeidsgiveravgift på 6,4 pst. i forhold til 14,1 pst. bety 408 000 kr årlig i reduserte kostnader med dagens bemanning.
Da det er en pågående diskusjon i TINE om framtidig meieristruktur vil jeg be statsråden bekrefte at Folldal kommune ligger i området der Regjeringen ønsker å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Det nye regelverket for regionalstøtte som skal gjelde fra 1. januar 2007, åpner for å ta i bruk differensiert arbeidsgiveravgift som et virkemiddel i områder med svært lav befolkningstetthet.

Regjeringen er nå i dialog med ESA om fortolkningen av regelverket. Vi ønsker å gjeninnføre den differensierte arbeidsgiveravgiften i et så stort område som mulig, inkludert Folldal, som i dag ligger i sone 3 i virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift.

Vilkårene for driftsstøtte er langt strengere enn for investeringsstøtte. Ifølge retningslinjene er det regioner som representerer eller tilhører en landsdel (NUTS II-region) med under 8 innbyggere pr. km2, som kan kvalifisere for driftsstøtte som for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift. I tillegg kan "mindre tilstøtende områder" som oppfyller det samme befolkningstetthetskriteriet, inkluderes i ordningen. Det enkelte land må også vise at virkemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å hindre eller redusere kontinuerlig befolkningsnedgang i de aktuelle områdene.

Det er to landsdeler i Norge som tilfredsstiller befolkningstetthetskriteriet: Nord-Norge og Hedmark-Oppland. Nord-Norge og de nordlige delene av Hedmark-Oppland har også vedvarende befolkningsnedgang. Folldal kommune er en del av en landsdel som tilfredsstiller både befolkningstetthets- og befolkningsnedgangskriteriene i regelverket. Jeg har derfor tro på at Folldal kan få gjeninnført en ordning med differensiert arbeidsgiveravgift fra 2007.