Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:684 (2005-2006)
Innlevert: 29.03.2006
Sendt: 30.03.2006
Besvart: 10.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Nasjonal transportplan 2006-2015 heter det om bruk av bompenger: "Riksvegene er et statlig ansvar. Bompenger er i dag et viktig supplement til ordinære bevilgninger i finansieringen av en del nye vegprosjekter." Bompenger er nå blir langt mer enn et supplement i finansieringen av offentlig veg. Samferdselsdepartementet varslet i Nasjonal transportplan 2006-2015 bedre forskrifter om bruk av bompenger for å sikre at retningslinjer og prinsipper får ensartet praktisering.
Når kommer det slike forskrifter?

Begrunnelse

Bruk av bompenger til finansiering av offentlig veg øker sterkt.
Bruken omfatter både riks- og fylkesveger. Av nyere dato er det at også nye kommunale veger og forbedring av eksisterende kommunale veger inkluderes i slike "bompengepakker". En rekke "bompengepakker" er under utarbeidelse og vil bli fremlagt for Stortinget. To bompengeprosjekt har også medført at Norge er blitt innklaget til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, i forbindelse med bruk av bompenger.
Det ene prosjektet er Finnfast, jf. St.prp. nr. 38 (2005-2006) der det under Samferdselsdepartementets vurdering bl.a. heter: "Føresetnaden om å forlenge innkrevjingsperioden i bomstasjonen på Sokn i Rennesøy kommune etter at Rennfast-prosjektet er nedbetalt, er i utgangspunktet i strid med retningslinjene for bompengeprosjekt."
I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 heter det under pkt. 5.4.6. Finansiering av infrastruktur for veg:

"Formalisering av prinsippene

Bruk av bompenger er hjemlet i vegloven § 27. Dagens retningslinjer og prinsipper kan medføre forskjellige tolkninger og ulik praktisering overfor trafikantene. Samferdselsdepartementet ønsker derfor å klargjøre noen av prinsippene knyttet til bompengefinansiering. En formalisering i form av en forskrift, vil sikre en ensartet praktisering. Samferdselsdepartementet tar derfor sikte på å forskriftsfeste prinsippene for bompengefinansiering. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med dette."

Når bruk av bompengefinansiering dessverre øker i omfang er det ekstra viktig at det foreligger avklarende felles retningslinjer som forhindrer forskjellig tolkning og ulik praktisering. Jeg minner samtidig om at Fremskrittspartiet stiller seg avvisende til bruk av bompengefinansiering, og at regelverk etter vårt syn bør bidra til å begrense bruk av bompengefinansiering mest mulig.
Jeg håper at statsråden vil sørge for at det snarest kommer forslag til avklarende forskrift som Stortinget kan ta stilling til.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil først påpeke at jeg er uenig i premissene for spørsmålet når det blir hevdet at bompenger nå er blitt langt mer enn et supplement til finansiering av offentlig veg. Jeg vil understreke at bompenger utelukkende blir vedtatt av Stortinget etter lokale initiativ og vedtak, når det er ønske om raskere realisering av et veg- og/eller kollektivprosjekt. Dette synes å være lite kontroversielt mange steder, og jeg har merket meg at representanten Sortevik sitt parti, Fremskrittspartiet, en rekke steder har gått inn for bompengefinansierte prosjekt.

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 ble det gitt en bred omtale av ulike prinsipper for bompengefinansiering. Bakgrunnen var et behov for å foreta en gjennomgang og innskjerping av prinsipper for bompengefinansiering og praktiseringen av disse. Målet var å sikre en mer ensartet og lik praktisering av bompengeprinsippene overfor trafikantene i alle deler av landet. Det går fram av Nasjonal transportplan 2006-2015 at en formalisering i form av forskrift vil sikre en ensartet praktisering. Samferdselsdepartementet tar derfor sikte på å forskriftsfeste prinsippene for bompengefinansiering, og komme tilbake til Stortinget med dette.

Når det gjelder den delen av bompengeprinsippene som går på takster, ble det i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 også vist til at dagens takstretningslinjer har mangler som har ført til forskjellig tolkning og ulik praktisering overfor trafikantene. Vegdirektoratet har foretatt en vurdering av gjeldende takstretningslinjer, og utarbeidet et utkast til forskrift. Utkastet vil etter planen bli sendt på høring innen sommeren 2006.

Ved behandlingen av St.prp. nr. 28 (2005-2006) Om utbygging og finansiering av vegsambandet rv 64 Bremsnes-Kristiansund (Atlanterhavstunnelen) i Møre og Romsdal hadde transport- og kommunikasjonskomiteen bl.a. følgende merknad:

"Komiteen ber departementet gjere ein gjennomgang av praktisering av retningslinene for bompengefinansiering og ber departementet kome tilbake med ei sak om dette. Spørsmål om forskottering og aksjekapital bør vurderast i denne samanheng."

Jeg viser også til debattene i Stortinget 20. desember 2005 og 28. februar 2006 vedrørende behandlingen av henholdsvis Atlanterhavstunnelen og Finnfast, hvor gjennomgang av prinsipper for bompengefinansiering ble berørt. I tråd med dette vil jeg komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av prinsippene for bompengeprosjekter i løpet av året. Med bakgrunn i denne gjennomgangen og etter Stortingets behandling, vil det etter planen eventuelt bli utformet et forslag til forskrift som vil bli sendt ut på en bred høring. Jeg vil påpeke at det i dag ikke eksisterer noen slik forskrift. Dette vil være en helt ny forskrift og ikke endring av en eksisterende. Det er naturlig også å se foran nevnte forskrift om takst i sammenheng med dette. Etter endt høring vil forskriften følge vanlig prosedyre for fastsettelse av forskrifter, og forskriften fastsettes ved kongelig resolusjon.