Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:685 (2005-2006)
Innlevert: 29.03.2006
Sendt: 30.03.2006
Besvart: 07.04.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hvordan definerer statsråden forståelsen av begrepet myndighetsutøvelse?

Begrunnelse

Landbruks- og matdepartementet har 28. mars sendt brev til lovavdelingen i Justis- og politidepartementet hvor de ber om en utdypende vurdering av statsrådens habilitet i forbindelse med håndteringen av E. coli-saken.
I brevet til Lovavdelingen hevdes det at "I forbindelse med den aktuelle saken har statsråden ikke utøvet noen konkret form for myndighet".
I sin redegjørelse til Stortinget samme dag (28. mars) redegjorde statsråd Terje Riis-Johansen rimelig detaljert for hendelsesforløpet i E. coli-saken. Her ble det bl.a. orientert om at statsråden innkalte Mattilsynet mfl. til møte 3. mars for å få en orientering om saken. Videre at statsråden 16. mars tok initiativ til et nytt møte med Mattilsynet mfl. der bl.a. kommunikasjonsutfordringer ble tatt opp. I dette møtet ble det, ifølge statsrådens redegjørelse, forsikret om at det i denne saken ikke skulle stå på ressurser.
Dessuten har statsråden ved flere tilfeller, bl.a. etter de nevnte møtene 3. og 16. mars, kalt inn til pressekonferanser hvor han sammen med bl.a. Mattilsynet har orientert om myndighetens arbeid med E. coli-saken.
Mange vil hevde at det å framtre på pressekonferanser hvor det orienteres om myndighetens håndtering av aktuelle saker og det å kalle inn underliggende etater til møter etc. er myndighetsutøvelse. I det minste må lovnader om økte økonomiske ressurser definitivt være innenfor det man normalt vil omtale som myndighetsutøvelse.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I begrunnelsen for spørsmålet vises det til brev av 28. mars 2006 fra Landbruks- og matdepartementet til lovavdelingen i Justis- og politidepartementet, hvor det bes om en utdypende vurdering av habilitetsspørsmål.

Som det fremgår av dette brevet, er det min oppfatning at verken departementet eller jeg som statsråd har utøvd myndighet i forvaltningslovens forstand i E. coli-saken. Alle faglige avgjørelser er foretatt av Mattilsynet innenfor det ansvar de har som tilsynsmyndighet.

Som administrativt ansvarlig statsråd har jeg vært opptatt av at Mattilsynet har de ressurser som er nødvendig. Som jeg nevnte i min redegjørelse for Stortinget 28. mars i år, vil Regjeringen så langt det er mulig komme tilbake med nærmere omtale og forslag relatert til denne siden av saken i revidert nasjonalbudsjett.