Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:688 (2005-2006)
Innlevert: 30.03.2006
Sendt: 30.03.2006
Besvart: 07.04.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Under SIVAs nasjonale energikonferanse i Molde 27. mars uttalte næringsministeren, ifølge NTB 27.mars 2006, at det er helt uaktuelt med egen regional kraftpris i Møre og Romsdal for å sikre kraftbalansen i en kraftkrise. Det var heller ikke aktuelt å stenge strømmen.
Kan statsråden bekrefte at dette er Regjeringens politikk, samt utdype hvilke tiltak Regjeringen har for å sikre kraftforsyningen i tilfelle kraftkrise når både pris- og rasjoneringsmekanismen er fjernet fra Regjeringens verktøykasse?

Begrunnelse

Det er selvsagt ikke ønskelig at man skal få en repetisjon av en "løpsk" prisutvikling på strøm, tilsvarende det vi opplevde vinteren 2002/2003. Man stiller seg likevel undrende til Regjeringens situasjonsbeskrivelse om en mulig kraftkrise i Midt-Norge, når man både unnlater å gjøre grep som fremskynder kraftutbygging for å unngå kraftmangel og samtidig hevder at en situasjon med kraftmangel ikke skal få noen pris- eller forsyningskonsekvenser for kraftforbrukere.
I interpellasjonsdebatten på Stortinget 16. februar 2006 gav statsråden klart inntrykk av at man ikke ville ha en egen strømpris i Midt-Norge-regionen. Statsråden sa følgende:

"Det er allerede etablert et eget prisområde her [brukt under forrige strømkrise]. Det er Regjeringens ambisjon at det ikke skal tas i bruk. Det vil ikke være akseptabelt å bruke det som et virkemiddel i et slikt område."

Det er en rundere formulering enn næringsministerens utsagn, men hinter i samme retning.
Statsråden uttalte samtidig at et prisområde "ikke er noe man vedtar politisk". Det ansvar ligger som kjent hos Statnett, men statsrådens utsagn i første avsnitt tolkes av mange som om Regjeringen ønsker å frata Statnett dette virkemiddel, og den problemstillingen utdypet statsråden ikke. Jeg ser gjerne at statsråden utdyper også denne problemstillingen i sitt svar. Det vises i den forbindelse til omtale av debatten i Adresseavisen 17. februar 2006:

"I fagmiljøet hersket det i går full forvirring om hva energistatsråden faktisk hadde ment med sitt utspill i Stortinget.
Statnett vil ikke gi noen kommentarer før det offisielle referatet fra stortingssalen foreligger fredag, mens kraftbørsen Nord Pool hadde denne reaksjonen:
- Etablering av egne prisområder er et av virkemidlene Statnett har, og som de er pålagt å bruke. Det ville være noe pussig dersom man ikke skal kunne bruke et slikt virkemiddel, sier kommunikasjonsdirektør Knut Lockert."

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: For Regjeringen er det en målsetting at kraftprisene i Norge ikke blir uakseptabelt høye. Store prisforskjeller mellom ulike deler av landet bør heller ikke inntreffe over lengre perioder. Det er iverksatt en rekke tiltak for å oppfylle dette.

Olje- og energidepartementet har det overordnede ansvaret for kraftsystemet. Myndighetenes virkemidler for å håndtere ulike situasjoner i kraftsystemet ivaretas i all hovedsak av Statnett og NVE. En rekke virkemidler som reguleres gjennom energiloven kan benyttes for å greie dette. Formålet er å oppnå en mest mulig samfunnsmessig rasjonell kraftforsyning. Både markedsbaserte tiltak og rasjonering er virkemidler som omfattes av dette. Det er i utgangspunktet ingen virkemidler som kan utelukkes helt, verken i Midt-Norge eller i andre deler av landet.

Statnett skal som systemansvarlig nettselskap sørge for et effektivt og sikkert sentralt overføringsnett og sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kraft til enhver tid.

Statnett har ansvaret for å håndtere systemet under normale, anstrengte og svært anstrengte kraftsituasjoner.

Å opprette separate prisområder er et viktig virkemiddel i kraftmarkedet. Statnett er gjennom NVEs forskrift pålagt å fastsette prisområder for å håndtere store og langvarige flaskehalser i regional- og sentralnettet. Norge er normalt delt inn i to prisområder. Dette er også den måten man håndterer flaskehalser på mellom de nordiske landene. I tillegg skal Statnett normalt fastsette separate prisområder ved forventet energiknapphet i et avgrenset geografisk område.

Fastsettelse av et prisområde innebærer at prisen blir fastsatt på bakgrunn av forbruks- og produksjonsforholdene i området, samt overført kraft fra eller til området. Dersom prisen i området blir høyere enn i de omkringliggende områdene, vil dette gi viktige signaler til produsenter og forbrukere slik at de kan forholde seg til kraftsituasjonen på en effektiv måte. Etablering av prisområder legger blant annet til rette for at vannkraftprodusentene tilpasser sin disponering av vannressurser på en fornuftig måte i forhold til ressurssituasjonen, samt at en legger til rette for en høyere import av kraft til området.

Uten bruk av prisområder ville Statnetts mulighet for å håndtere anstrengte kraftsituasjoner bli betydelig begrenset. Siden 2000 har Statnett i perioder innført flere prisområder fire ganger, tre av dem er knyttet til kraftsituasjonen i Møre-området. I tillegg har også Statnett en rekke andre virkemidler for å håndtere en anstrengt kraftsituasjon.

Videre utreder og utvikler Statnett tiltak for å håndtere perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon, jf. forutsetninger gitt i St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. Formålet med slike tiltak er å redusere risikoen for rasjoneringsinngrep fra myndighetene. Tiltakene som Statnett foreløpig ser for seg er energiopsjoner for forbruk, reservekraft og særskilte informasjonstiltak. Statnett må søke NVE om godkjenning av hvert av disse tiltakene. Det er et mål at nødvendige tiltak skal være etablert før neste vinter. NVE skal også godkjenne eventuell iverksettelse av slike tiltak. Det legges blant annet til grunn at et eget prisområde har fått virke i et området før det settes inn slike tiltak.

Dersom tiltak for en svært anstrengt kraftsituasjon viser seg ikke å være tilstrekkelige, vil man gå inn mot en rasjoneringssituasjon. Det er Olje- og energidepartementet som vedtar en eventuell rasjonering av kraft. NVE er rasjoneringsmyndighet og har ansvaret for planlegging og administrativ gjennomføring av tiltak. Rasjonering er et svært dramatisk virkemiddel for samfunnet, men samtidig et helt nødvendig og viktig virkemiddel for å fordele den gjenværende energien på en for samfunnets rasjonell måte. Jeg vil understreke at jeg selvfølgelig skal gjøre mitt ytterste for at en slik situasjon ikke oppstår verken i Midt-Norge eller i andre deler av landet.

For øvrig viser jeg til at det i området også pågår mye positivt arbeid for å etablere både ny produksjons- og overføringskapasitet. Dette vil bidra til å sikre forsynigsikkerheten i området på permanent basis. Regjeringen støtter dette arbeidet fullt ut.