Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:694 (2005-2006)
Innlevert: 30.03.2006
Sendt: 31.03.2006
Besvart: 06.04.2006 av justisminister Knut Storberget

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Ein mann frå Bryggja har sendt Politidirektoratet søknad om dispensasjon frå alderskravet om køyreseddel. Direktoratet har avslått søknaden og dei har m.a. i sitt svarbrev til søkjaren bemerka at dei har vurdert søkjaren sine hensikter med dispensasjonssøknaden til å vere økonomiske forhold og at søkjaren har eit ynskje om å fortsatt kunne vere yrkesaktiv.
Ut frå at myndigheitene oppfordra folk på det sterkaste å vere lenger arbeidsaktive, er då justisministeren samd i Politidirektoratet sin grunngjeving for avslaget?

Begrunnelse

Vedkommande har påklaga/søkt Politidirektoratet om dispensasjon etter å ha fått avslag på klage til Sogn og Fjordane politidistrikt vedrørande Lov om yrkestransport med motorvogn (alderskrav 70 år).
I brevet/avslaget frå Politidirektoratet, datert 7. mars 2006, står det m.a. fylgjande: "Det synes som om bakgrunnen for dispensasjonssøknaden er økonomiske forhold og et ønske om fortsatt å kunne være yrkesaktiv."
Dette opprører vedkommande.
Ut frå at myndigheitene i dagens situasjon oppfordrar alle til å stå lengst mogeleg i sitt arbeidsforhold, reagerer han sterkt på deler av innhaldet i direktoratet sitt svarbrev/avslag.
Han har i sin dispensasjonssøknad vist til at ein person i Froland har fått dispensasjon frå aldersgrensa, og han har anført likheitssyn med hans dispensasjonssøknad.
Politidirektoratet avviser at det er likheitssyn mellom desse sakene.
Han viser til at dersom han må avvikle drosjekøyringa si, vil dette medføre at brukarane frå Bryggja-området må henvende seg til drosjer med ein avstand som vil fordoble drosjereikningane deira, samtidig som dei vil måtte vente mykje lenger før drosja har mogelegheit til å kome heim til dei.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg understreke at jeg ikke ønsker å kommentere den konkrete saken som det her vises til, ikke minst fordi Politidirektoratets vedtak i nevnte sak fortsatt kan bli gjenstand for klagebehandling i departementet.

På generelt grunnlag vil jeg imidlertid påpeke at aldersgrensen på 70 år for å kunne ha kjøreseddel jf. yrkestransportloven § 37a tredje ledd, er begrunnet i hensynet til trafikksikkerheten. Spørsmålet om aldersgrensen var i sin tid gjenstand for vurdering både i Helsedirektoratet og Samferdselsdepartementet, og ble truffet på bakgrunn av en generell risikovurdering med hensyn til alder og sykdomstilfeller.

Yrkestransportloven § 37h, tredje ledd gir imidlertid politidirektoratet adgang til å gjøre unntak fra reglene i lovens kapittel 7. Når det gjelder yrkestransportloven § 37a tredje ledd, er den praksis som tidligere har vært ført fra Vegdirektoratets side blitt videreført. Praksis har vært meget streng og innebærer at det i hovedsak ikke skal gis dispensasjon fra denne bestemmelsen. Dispensasjon skal bare bli vurdert i de tilfellene der dispensasjon anses påkrevd for å opprettholde et tilfredsstillende transporttilbud for befolkningen på det sted søkeren har sitt virke. Andre hensyn, herunder hensynet til den enkelte søker, tillegges således ikke vekt ved vurderingen av dispensasjon.

Som det fremgår av Innst. O. nr. 97 (2004-2005) fikk forslaget i Dokument nr. 8:62 (2004-2005) om å endre bestemmelsen vedrørende aldersgrensen ikke støtte hos komiteens flertall. I brev til samferdselskomiteen fra Samferdselsdepartementet ved statsråden av 9. mai 2005, begrunnes forskjellen mellom førerkortbestemmelsene og kjøreseddelbestemmelsene på dette punkt med at "risikovurderingen mht alder/sykdomstilfeller faller annerledes ut i forhold til det å være sjåfør i yrkestransport, med ansvar for en buss full av passasjerer, enn vurderingen gjør mht. å kjøre privatbil, eller lastebil uten passasjer".

Komiteens flertall bemerket imidlertid at spørsmålet om harmonisering med andre europeiske land hva gjelder aldersbestemmelsen i yrkestransportloven må vurderes nøyere. Spørsmålet om det fremdeles skal være en øvre grense på 70 år for å drive yrkestransport med passasjerer er nå under utredning i Samferdselsdepartementet.