Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:695 (2005-2006)
Innlevert: 30.03.2006
Sendt: 31.03.2006
Besvart: 11.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Vil statsråden presisere overfor de regionale helseforetakene at deres ansvar for opptreningsinstitusjoner også omfatter ansvar for spesialisert arbeidsrettet rehabilitering?

Begrunnelse

De regionale helseforetakene har fra 1. januar 2006 overtatt finansieringsansvar og bestilleransvar for opptreningsinstitusjoner og helsesportsentra. I henhold til flertallsmerknad fra sosialkomiteen i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2004-2005) har de regionale helseforetakene forberedt avtaler med institusjonene i 2005. Det har fremkommet opplysninger om at enkelte regionale helseforetak har lagt til grunn at deres ansvar for opptreningsinstitusjoner ikke omfatter tilbud om arbeidsrettet rehabilitering. Høyre vurderer det slik at tilbud om arbeidsrettet rehabilitering er svært viktig for å sikre at sykemeldte raskt kan vende tilbake til arbeid. I den grad slike rehabiliteringstilbud krever spesialisert kompetanse, anses dette som en naturlig oppgave for spesialisthelsetjenesten. Høyre mener derfor at det må presiseres overfor de regionale helseforetakene at ansvaret for opptreningsinstitusjoner også omfatter tilbud om spesialisert, arbeidsrettet rehabilitering.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Rehabilitering med arbeid som mål vil som regel kreve en prosess der helsetjenesten, arbeidsplassen og arbeids- og velferdsetatene deltar sammen med den det gjelder. Rehabiliteringsoppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten kan ivaretas i kliniske avdelinger der rehabiliteringstiltak kan være en integrert del av et behandlingsopplegg. Videre foregår rehabiliteringstiltak i avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering, eller i egne sykehus. Rehabiliteringsteam og poliklinikker kan yte viktige tjenester i et helhetlig rehabiliteringsopplegg. Private rehabiliteringsinstitusjoner/opptreningsinstitusjoner yter tjenester som kan være viktige i en rehabiliteringsprosess. De regionale helseforetakene vil i samarbeid med institusjonene kunne tilpasse virksomheten til utfordringene i helseregionen innenfor rehabiliteringsfeltet, herunder utfordringer knyttet til oppgaver i forhold til personer der arbeid er et mål for rehabiliteringsprosessen.

De regionale helseforetakene må vurdere hvor de ulike oppgaver, for eksempel vurdering av funksjon for personer der rehabiliteringsprosessen har arbeid som mål, skal ivaretas. I tillegg må spesialisthelsetjenesten vurdere i hvilken grad opphold i institusjon er nødvendig, og hvilken institusjon som kan være aktuell i det enkelte tilfellet. Det må også vurderes om spesialisthelsetjenestens bidrag best kan ivaretas gjennom dagopphold, polikliniske tjenester eller ved ambulante team. Ved at de regionale helseforetakene har ansvar for å inngå avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner/opptreningsinstitusjoner ligger det til rette for å drøfte ivaretakelse også av oppgaver som er særlig viktige for personer der rehabiliteringsprosessen har arbeid som mål når avtaler med institusjonene skal inngås.

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding for Stortinget om arbeid, velferd og inkludering, der også problemstillinger i forhold en rehabiliteringsprosess med yrkesaktivitet som mål vil bli tatt opp.