Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:696 (2005-2006)
Innlevert: 30.03.2006
Sendt: 31.03.2006
Besvart: 06.04.2006 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I den senere tid er det fremkommet opplysninger om at Regjeringen vil foreslå endringer i domstolstrukturen, herunder nedleggelse av Heggen og Frøland tingrett i Østfold. Eksisterende struktur ble lagt i 2001 med basis i en rekke kriterier. Dessuten ble kommunenes ønsker tillagt stor vekt.
Med bakgrunn i dette vil jeg spørre justisministeren om de kriteriene som ble lagt til grunn i 2001 fortsatt gjelder, og hvordan statsråden vil begrunne et forslag om nedleggelse av Heggen og Frøland tingrett?

Begrunnelse

Stortinget behandlet i 2001 den fremtidige strukturen for førsteinstansdomstolene, og antall slike domstoler ble redusert fra 92 til 66 enheter. Strukturen ble fastlagt ut fra en rekke kriterier som for eksempel: domstolenes størrelse, reisetid til domstolene, samsvar mellom domstolstruktur og endringer i sysselsettings- og pendlingsmønsteret, frigjøring av ressurser og tilrettelegging for fremtidige investeringer. Nærhet til domstolene er sentralt for å lette politiets arbeid, og for å sikre at domstolene er reelt tilgjengelig når behovet er der.
På nettstedet Domstol.no går det frem at forslaget om nedleggelse av Heggen og Frøland tingrett, kommer etter anbefaling fra Domstolsadministrasjonen. Mye tyder på at dette forslaget om nedleggelse kan være det første i rekken av flere. Regjeringen utfordres nå til å begrunne det konkrete forslaget om nedleggelse i forhold til den struktur Stortinget fastla i 2001. Ikke uventet har lokalpolitikerne engasjert seg for å opprettholde tingretten i Heggen og Frøland.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget behandlet St.meld. nr. 23 (2000-2001) Førsteinstansdomstolene i fremtiden den 21. mai 2001 og besluttet at antall førsteinstansdomstoler skulle reduseres fra 92 til 66. Et av hovedargumentene var at man ønsket større domstoler bl.a. for bedre å kunne ivareta den faglige kvaliteten og bedre ressursutnyttelsen. Kommunetilhørigheten ble fastsatt i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling, jf. kgl.res. 31. august 2001, senere endret ved forskrift 16. desember 2005.

Etter mitt syn bør den videre gjennomføringen av strukturreformen i all hovedsak skje i tråd med stortingsbehandlingen av saken. Jeg finner det imidlertid hensiktsmessig, i lys av innspill fra Domstoladministrasjonen og viktige utviklingstrekk etter stortingsbehandlingen, på nytt å vurdere strukturen for noen få domssogn.

Forslaget til endringer i domstolsstrukturen i Østfold innebærer at domssognet til nåværende Heggen og Frøland tingrett deles mellom Sarpsborg tingrett og nye Follo tingrett i Akershus. Dette medfører at kommunene Marker og Rømskog overføres til Sarpsborg tingrett og de resterende kommunene til nye Follo tingrett. Etter mitt syn ble ikke hensiktsmessig størrelse for domstolene og bemanningsmessige konsekvenser i tilstrekkelig grad tatt hensyn til ved stortingsbehandlingen. Forslaget er i samsvar med de generelle kriteriene som ble lagt til grunn i St.meld. nr. 23 (2000-2001).

Justisdepartementet vil derfor i løpet av kort tid sende forslag til noen få endringer i den vedtatt domstolsstrukturen på høring, før ev. forslag til endringer vil bli fremmet for Stortinget.