Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:700 (2005-2006)
Innlevert: 30.03.2006
Sendt: 31.03.2006
Besvart: 11.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Stortingets spørretime 30. mars 2006 gjentok helseministeren et kjent Arbeiderpartivalgkampløfte: "Det er derfor denne regjeringa har som et helt klart mål at vi i løpet av denne fireårsperioden skal ha 10 000 flere årsverk inn i denne viktige sektoren." I valgkampen lovet Arbeiderpartiets Tore Nordtun 2 400 flere ansatte i eldreomsorgen i Rogaland (Rogalands Avis 20. august 2005).
Kan helseministeren bekrefte at Rogaland vil bli tilgodesett med så mange nye ansatte, og hvilken opptrappingsplan kan man se frem til?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Personelldekningen i pleie- og omsorgssektoren har de siste årene ikke holdt tritt med utviklingen i tallet på eldre, og veksten i personellinnsatsen i eldreomsorgen har stagnert og flatet helt ut. Det har skapt en alvorlig situasjon i strid med de mål som ble satt av Stortinget ved avslutningen av "Handlingsplan for eldreomsorgen".

Denne Regjeringen tar derfor nytt grep i forhold til kommuneøkonomien og legger til rette for at den kommunale pleie- og omsorgssektoren kan styrkes med 10 000 nye årsverk innen 2009. Dette er nødvendig for å ta igjen det forsømte og gjøre pleie- og omsorgssektoren robust nok til å møte de utfordringer denne sektoren står overfor i årene som kommer.

Det er ikke fra sentralt hold utarbeidet noen fordeling av de 10 000 nye årsverkene mellom landsdeler, fylker eller kommuner. Bakgrunnen for dette er at behovet for arbeidskraft vil kunne variere både mellom landsdeler og mellom kommuner innad i samme fylke.

Jeg kan derfor ikke gi noe eksakt svar på hvor mange årsverk som tilfaller Rogaland. Til orientering kan det opplyses at fylkesmannen i Rogaland melder om at personelldekningen i fylket viser en positiv utvikling med en økning på om lag 200 årsverk for 2006. Denne økningen gir ifølge fylkesmannen grunn til en forsiktig optimisme for å nå Rogalands prosentviseandel av Regjeringens målsetting om 10 000 nye årsverk.

Til slutt vil jeg presisere at Regjeringens fokus ikke er mot antall hender alene, men at det også vil satses på kvalitetsøkning i form av rekruttering av personell med fagkompetanse. Fokuset på bemanningssituasjon og kompetanse må ikke settes opp mot hverandre, men løses i sammenheng. De er to sider av samme sak og vil begge være sentrale i Regjeringens rekrutteringsplaner.