Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:701 (2005-2006)
Innlevert: 30.03.2006
Sendt: 31.03.2006
Besvart: 07.04.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden klart og utvetydig gi uttrykk for at de ansatte i den sivile rettspleien ikke har utgjort utfordringen knyttet til innføringen av saksbehandlingssystemet SIAN, men systemet som sådan, samt sørge for en tilstrekkelig bemanning på brukerstøtte med sikte på at man gjør det beste ut av et dårlig system?

Begrunnelse

Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 523, datert 28. februar, besvart 9. mars 2006, og takker for svaret. I etterkant av dette svaret har det imidlertid fremkommet uttalelser i media fra sentrale aktører som etterlater inntrykk av at disse ikke har innsett alvoret i situasjonen, senest i Kapital 23. mars 2006. Statsrådens svar indikerer dessverre også at man ikke har tatt innover seg de faktiske driftsproblemene som foreligger. Det henvises blant annet til ordningen med brukerstøtte. Undertegnede har fått henvendelser hvor det påpekes at ventetiden på brukerstøtte flere steder er på over 12 minutter og at tjenesten ser ut til å være kraftig underbemannet. Dette viser i seg selv at SIAN som system har vært nær den komplette skandale. Situasjonen er også den at ansatte ser seg nødt til å jobbe lørdager og søndager hvis de i det hele tatt skal ha håp om å få behandlet saker. Dette innebærer etter min mening at man på en utilbørlig måte spekulerer i sivilt ansattes lojalitet overfor arbeidsgiver. Jeg registrerer at det har gått såpass mye tid og prestisje i å gjennomføre SIAN at man ikke er villig til å stille innføringen i bero. Behovet for avhjelpende tiltak er uansett fortsatt akutt. Ikke minst er det behov for at statsråden klart og tydelig sier ifra at det er SIAN som system det er noe galt med, slik at vi kommer bort fra en situasjon hvor ansatte sliter med søvnproblemer, stress og til dels psykiske problemer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til tidligere besvarelse av spørsmål nr. 523 om driftsproblemer med saksbehandlingssystemet SIAN.

Oppfølgingsspørsmålet er forelagt Politidirektoratet og Statens innkrevingssentral. Ved utgangen av mars var det registrert 52 538 saker, 19 219 berammelser og 6 250 utlegg i SIAN. Systemet har større stabilitet, bedre responstider og bedre funksjonalitet som følge av de tiltak som er gjennomført.

Politi- og lensmannsetaten har bidratt aktivt gjennom innføringsprosessen til at innføringen av SIAN skal bli vellykket. Etatens kompetanse innenfor den sivile rettspleie på grunnplanet er gjennomgående god, og ytterligere opplæringstiltak er under forberedelse. I dag er de største namsfogdenhetene faglige kompetansesentre, og bidrar i betydelig grad til kompetansebyggingen i etaten.

Som omtalt i brev av 8. mars 2006 har Politidirektoratet gjennom innføring av flere store IKT-prosjekter erfart at tiden fra oppstart til full produksjon oppleves som vanskelig for sluttbrukerne. Det er etablert en omfattende brukerstøtte for å lette innføringen av datasystemet. Statens Innkrevingssentral opplyser at mer enn 60 pst. av alle henvendelser på telefon blir besvart innen 60 sekunder. Antall henvendelser til support på rent faglige spørsmål, og som ikke vedrører IT-systemet, er gradvis redusert i takt med fagopplæringen i etaten. Ytterligere opplæring av superbrukere i uke 17 og 18 tar sikte på at mer av supporten skal foretas lokalt. Statens innkrevingssentral sin vurdering er at supporten til tider kan ha vært noe knapp, men at kapasiteten etter hvert vil være bedre tilpasset politidistriktenes behov.