Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:703 (2005-2006)
Innlevert: 31.03.2006
Sendt: 31.03.2006
Besvart: 24.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Har det skjedd ytterligere avklaring om etablering av nytt Østfoldsykehus i forhold til det statsråden meddelte Stortinget gjennom sitt svar i spørretimen den 1. februar i år?

Begrunnelse

I statsrådens svar i spørretimen den 1. februar 2006 ble det gitt uttrykk for at det nye sykehuset i Østfold skal komme. Siden planleggingen av dette sykehuset var kommet lenger enn det nye Sykehuset Innlandet mente statsråden at det sannsynligvis ville komme litt før det på Hamar. Tirsdag 28. mars hadde statsråden besøk av tre Arbeiderparti-ordførere fra Østfold, og på Østfold fylkeskommunes nettsider kan en etter møtet lese at statsråden "garanterer nytt Østfold sykehus". I Sarpsborg Arbeiderblad 29. mars fremgår det at statsråden "sier ensidig ja til nytt sykehus på Kalnes". Videre hevdes det at "all tvil om Kalnes-sykehuset er feid til side". Det hevdes også at statsråden er innforstått med at det er "akutt påkrevd med nytt sykehus." Etter det undertegnede erfarer befinner Østfoldsykehuset seg i såkalt konseptfase. Det regionale helseforetakets vurderinger av gjennomført konseptfase skal så legges frem for departementet. Hvis denne avklaring har funnet sted så er det selvsagt gledelig ut fra det faktum at det er bred enighet i Østfold om å bygge ett nytt fullverdig sykehus, som inneholder både somatikk og psykiatri, på Kalnes i Sarpsborg innen 2012. Hvis ikke, så stiller statsrådens uttalelser seg i ett underlig lys, med det forbehold at de er korrekt gjengitt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Innledningsvis vil jeg presisere et forhold jeg vektla i mitt innlegg i spørretimen 1. februar. Det er det regionale helseforetaket Helse Øst RHF som har det helhetlige ansvaret for investeringer i sin region. Dette innebærer at de har beslutningskompetanse til å vurdere og prioritere de ulike investeringsprosjektene i regionen, samt igangsette enkeltprosjekter. Videre er det en forutsetning at investeringsprosjekter planlegges, slik at framtidige kostnader kan håndteres innenfor regionens samlede ressursrammer. Jeg har full tillit til de prioriteringer og vurderinger som gjøres i Helse Øst RHF.

Samtidig er det i foretakemodellen vektlagt betydningen av en overordnet nasjonal styring. Derfor er det riktig som representant Gåsvatn skriver at Helse Øst RHF skal legge fram resultater og vurderinger av prosjektet nytt Østfoldsykehus, etter en viss tid i planleggingsprosessen (konseptfase). Generelt gjelder at prosjekter over 1 mrd. kroner skal legges frem for departementet. Jeg vil presisere at planleggingen av nytt Østfoldsykehus ennå ikke er kommet så langt i planprosessen at det er oversendt mitt departement.

Jeg ser helt klart behovet for nytt sykehus i Østfold. Det er Helse Øst RHF som har ansvar for komme fram til et prosjekt som kan gi et best mulig tilbud til befolkningen i Østfold. Det er også slik at nye sykehusutbygginger også er nødvendig i andre helseregioner. Helse Øst bygger nå ut nytt Ahus, som krever en stor andel av ressursene som er tilgjengelige for investeringer. Innenfor de finansielle rammer (lån) som årlig stilles til disposisjon av Stortinget, har jeg som eier av fem regionale helseforetak et ansvar for å fordele disse ressursene. Dette for å sikre at det kan skje en oppgradering av sykehusbygg over hele landet.