Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:708 (2005-2006)
Innlevert: 31.03.2006
Sendt: 03.04.2006
Besvart: 07.04.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I avisa LO-Aktuelt og en rekke andre medier skryter næringsministeren av at verdien av statens eierandeler i selskapene på Oslo Børs har steget med 100 mrd. kr siden Regjeringen overtok, og mener "Det kan vel gi grunnlag for å konstatere at markedets tro på selskaper som staten eier snarere øker enn det motsatte".
Kan statsråden dokumentere kursutviklingen for de statlige selskapene, og sammenligne kursutviklingen for statlige selskaper i forhold til utviklingen i børsindekser for relevante sektorer?

Begrunnelse

Økt børsverdi for statlige selskaper gir isolert sett ikke noen fullverdig indikasjon på om kursutviklingen skyldes økt tro på staten som eier som øker markedsverdien. Ved høyvann stiger som kjent alle båter.
Det er derfor relevant å sammenligne utviklingen på aksjekursene for statlige selskaper med børsindekser for tilsvarende sektorer. Først når vi ser om statlige selskaper generelt stiger mer enn tilsvarende private selskaper, kan man begynne å antyde at det kan være økt tiltro til statlig eierskap som gjør at investorene verdsetter det statlige eierskapet høyere nå enn før.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Beregningene som lå til grunn for anslaget på 100 mrd. kr verdiøkning siden Regjeringen overtok var som følger: På grunnlag av aksjekursen pr. 17. oktober 2005 ble verdiene av statens aksjer i Cermaq ASA, DnB NOR ASA, Kongsberg Gruppen ASA, Norsk Hydro ASA, SAS AB, Statoil ASA, Telenor ASA og Yara ASA beregnet til 394,25 mrd. kr (fotnote). Tilsvarende ble verdiene pr. 31. januar 2006 beregnet på grunnlag av aksjekursene samme dag til 492,25 mrd. kr. Differansen utgjør om lag 100 mrd. kr, eller om lag 24,9 pst.

Det kan gjøres sammenligninger med Oslo Børs. Ettersom verdiene av de børsnoterte selskapene hvor staten er stor eier utgjør en såpass stor del av Oslo Børs, vil imidlertid verdien av statens aksjer i vesentlig grad svinge i takt med hovedindeksen på Oslo Børs. I ovennevnte periode viste Oslo Børs' indeks over samtlige børsnoterte aksjer (OSEAX) en utvikling fra 335,8 mrd. kr til 417,6 mrd. kr, eller 24,4 pst., dvs. om lag det samme som utviklingen i verdien av statens aksjer.

Siden beregningen pr. 31. januar 2006 har for øvrig verdien av statens aksjer i de børsnoterte selskapene økt ytterligere med 31 mrd. kr, til 525 mrd. kr.

Det er utvilsomt en rekke forhold som påvirker kursutviklingen i selskapene staten er eier i. Det står imidlertid fast at regjeringsskiftet og den nye regjeringens uttalte politikk har ikke lagt noen demper på kapitalmarkedenes prising av aksjene i disse selskapene.

Fotnote:

Ettersom Cermaq ASA enda ikke var børsnotert på dette tidspunktet ble aksjekursen som staten solgte sine aksjer på i forbindelse med børsnoteringen 24.10.2005 benyttet som beregningsgrunnlag.