Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:710 (2005-2006)
Innlevert: 31.03.2006
Sendt: 03.04.2006
Besvart: 07.04.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Flere asylsøkere fra Iran har fått avslag på sine søknader om opphold i Norge. Det kan være vanskelig å forstå at asylsøkere som oppgir og har troverdige eksempler å at de er i livsfare og trenger beskyttelse for liv og helse ikke skal få vern i Norge.
Hvilken landkunnskap om Iran ligger til grunn for de avgjørelser som tas av myndighetene?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Norge er bundet av FNs flyktningkonvensjon, noe som innebærer at personer som risikerer forfølgelse, slik dette defineres i denne konvensjonen, skal gis asyl i Norge. Norge er også bundet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Torturkonvensjonen, som forbyr tortur og umenneskelig behandling. Dette innebærer at personer som risikerer slike overgrep ved retur til hjemlandet, skal gis vern i Norge.

Når det gjelder landkunnskap om Iran, bygger utlendingsforvaltningens kunnskap om forholdene i Iran på et omfattende bakgrunnsmateriale. En uavhengig landinformasjonsenhet (Landinfo), opprettet i fjor, har som oppgave å innhente all relevant informasjon om forholdene i asylproduserende land. Landinfos medarbeidere reiser også regelmessig for å innhente informasjon i aktuelle land. Norge har i tillegg en ambulerende utlendingsattache med ansvar for å innhente informasjon om de generelle forholdene i Iran, samt verifisere konkrete asylanførsler i asylsakene.

I et ekspertmøte under EU-kommisjonen i november var asylpraksis for Iran hovedtema, og Norge deltok på møtet. Møtet viste at utlendingsmyndighetene i Norge er meget godt oppdatert om forholdene i Iran.

Jeg har tillit til at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), som vurderer søknadene om asyl, fatter vedtak på bakgrunn av god og oppdatert landkunnskap, og i overensstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser.