Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:714 (2005-2006)
Innlevert: 03.04.2006
Sendt: 03.04.2006
Besvart: 07.04.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil kunnskapsministeren foreta seg for å sikre at det blir tatt opp lærerstudenter ved Universitet i Oslo også i høstsemesteret 2006?

Begrunnelse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) fortalte i forrige uke at det ikke fantes penger til å ta i mot flere lærerstudenter ved skolestart i 2006. De mente også at dersom de hadde fått øremerkede midler så kunne de tatt i mot inntil 500 nye studenter dette skoleåret.
Gjennomsnittsalderen til realfagslærere i videregående skole er ca. 60 år, ifølge ILS, og dette mener undertegnede er et alvorlig faresignal som må gripes fatt i umiddelbart.
En står altså overfor en situasjon hvor den norske skolen om få år kan ha en alvorlig mangel på lærere generelt og realfagslærere spesielt. Dette fordi en vet at realfagene ikke har vært prioriterte fra studentenes side de senere årene.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Den ettårige Praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) er et selvstendig utdanningstilbud, men den inngår også som en del av den femårige integrerte lærerutdanningen. Tidligere har PPU startet på høsten for studenter som følger det ettårige studiet, og om våren for de som følger det femårige, integrerte studiet. Universitetet i Oslo bestemte i 2005 at opptaket til PPU for studieåret 2006/2007 skulle fremskyndes til våren 2006 for å få felles undervisning for de to lærerutdanningene. Samkjøringen mellom de to lærerutdanningene har som mål både å gi faglige og økonomiske gevinster og ikke minst en rasjonalisert bruk av undervisningsressursene.

Dette er bakgrunnen for at Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo opplyser at de ikke har penger til å ta imot nye studenter til den ettårige praktisk- pedagogiske utdanningen høsten 2006.

Universitetene har gjort en god og viktig jobb når det gjelder utviklingen av de nye, femårige integrerte lærerutdanningene. Disse utdanningene vil gi oss flere høyt kompetente lærere. Universitetene utdanner også lærere gjennom den ettårige Praktisk-pedagogiske utdanningen som tas etter fullførte fagstudier. Dette er viktig for å rekruttere lærere med gode faglige kunnskaper.

Ved opptaket til det ettårige Praktisk-pedagogiske studiet våren 2006, fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om opptak. Universitetet i Oslo har altså ingen søkere på venteliste nå. Universitetet har med andre ord allerede oppfylt sin opptaksramme for 2006, inkludert de nye studieplassene de fikk tildelt i 2005.

Vi har merket oss at rektor ved Universitetet i Oslo har uttalt at den interne fordelingen av studieplasser ved universitetet ennå ikke er ferdig.

Departementet har årlige etatsstyringsmøter med alle de høyere utdanningsinstitusjonenes ledelse der vi drøfter institusjonens utvikling, blant annet av studietilbud og studentopptak, men går normalt ikke inn i intern ressursfordeling eller organisering av studier.

Praktisk-pedagogisk utdanning tilbys både ved alle universitetene og ved flere høyskoler. Det er tilbud både om fulltidsstudier og deltidsopplegg. Det er derfor andre studiesteder enn Universitetet i Oslo for dem som ønsker Praktisk-pedagogisk utdanning høsten 2006.

Regjeringen er som kjent svært opptatt av å sikre god rekruttering til læreryrket. Vi har tillit til at de høyere utdanningsinstitusjonene følger opp våre intensjoner her på en god måte. Vi vil ha behov for flere lærere i fremtiden, og departementet vil derfor følge utviklingen i rekruttering og studietilbud nøye for lærerutdanningene.