Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:718 (2005-2006)
Innlevert: 03.04.2006
Sendt: 04.04.2006
Besvart: 10.04.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilke tiltak har statsråden gjort for å bekjempe muslimske menigheter som åpner for vold mot kvinner?

Begrunnelse

Det vises til oppslag fra Avisenes Nyhetsbyrå (ABN) i november 2005 vedrørende uttalelse fra Imam Ikram Jilani, leder av landets største muslimske menighet, World Islamic Mission, om at slag kan brukes som straff mot kvinner i spesielle tilfeller, som for eksempel hvis kvinnen er utro. I denne forbindelse uttalte statsråd Karita Bekkemellem: "Det er helt uakseptabelt, og Regjeringen vil se på om statsstøtten kan brukes som et pressmiddel. Imamer må ta avstand fra vold mot kvinner, ikke komme med utsagn som kan legitimere det." Videre uttalte hun: "Vi skal kjempe mot kvinnevold blant nordmenn, og kan ikke godta det blant båre nye landsmenn."

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Jeg vil understreke at bruk av slag og annen fysisk vold er straffbart etter norsk lov, og omfatter alle som oppholder seg i landet. Regjeringen prioriterer arbeidet mot vold i nære relasjoner høyt, og handlingsplanen knyttet til dette arbeidet inneholder en rekke tiltak med særskilt perspektiv på kvinner med bakgrunn fra minoritetsgrupper, herunder kvinner med tilhørighet til muslimske trossamfunn.

Jeg har tidligere tatt opp spørsmålet om betingelser for registrering av og støtte til trossamfunn med kultur- og kirkeministeren i forbindelse med saken som stortingsrepresentantens spørsmål refererer seg til. Kultur- og kirkeministeren kunne opplyse at i henhold til lov om trudomssamfunn og ymist anna kan trossamfunn la seg registrere når de ikke med sin lære eller sitt arbeid kommer i strid med norsk rett og moral. Et trossamfunn som forfekter vold mot kvinner vil komme i strid med rett og moral, og vil kunne nektes registrering. Lov om trudomssamfunn og ymist anna setter kun formelle vilkår i forhold til trossamfunnets forstander. I denne saken ble det konstatert at imamen som hadde uttalt seg ikke var trossamfunnets forstander.

På bakgrunn av uttalelsen fra imamen tok fylkesmannen i Oslo og Akershus saken opp med det aktuelle trossamfunnet og ba trossamfunnet redegjøre for trossamfunnets lære. Dersom ikke trossamfunnet tok avstand fra imamens uttalelse, ville registrering og tilskudd bli vurdert nektet.

Den aktuelle menigheten tok i brev av 19. november 2005 til fylkesmannen i Oslo og Akershus ubetinget avstand fra enhver handling som bryter med norsk lov. Trossamfunnet opplyste videre at imamens manglende norskkunnskaper kan ha gjort det vanskelig for ham å nå ut med det korrekte budskapet på en skikkelig måte. Trossamfunnet opplyste at det ville tilrettelegge for nødvendig norskopplæring for imamer og ansatte for å unngå misforståelser i fremtiden.

Jeg har tatt menighetens uttalelse til etterretning, og konstaterer at lov om trudomssamfunn og ymist anna stiller grunnleggende krav for at menigheter skal kunne registreres og ytes tilskudd.