Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:720 (2005-2006)
Innlevert: 03.04.2006
Sendt: 04.04.2006
Besvart: 20.04.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I statsbudsjettet for 2006 varslet Bondevik II-regjeringen at hovedkontoret for et nytt holdingselskap for den næringsrettede blågrønne FoU-virksomheten skulle legges til Tromsø. Oppbygging av et slikt kompetansemiljø med hovedsete i nord må bl.a. sees i sammenheng med den forrige regjeringens nordområdestrategi.
Hva er status, og hva vil fiskeri- og kystministeren gjøre for å sikre at det nye selskapet kan etableres snarest mulig og for å få ytterligere fart på blågrønn forskning i vår nordligste landsdel?

Begrunnelse

Bondevik II-regjeringens nordområdestrategi hadde en rekke forslag knyttet til økt satsing på forskning i nord. Forslaget i 2006-budsjettet om å styrke forskningsfondet med 39 mrd. kr skulle bl.a. bidra til å kanalisere økte midler til blågrønn forskning for å øke verdiskapningen innenfor fiskeri- og havbruk og landbruk. Når den rød-grønne regjeringen i sitt første budsjett kutter 25 mrd. kr i forskningsfondet er dette svært beklagelig og et skritt i feil retning.
I St.prp. nr. 1 (2005-2006) Statsbudsjettet for 2006 varslet Bondevik II-regjeringen at den ville omstrukturere forskningsinstituttene innenfor den blågrønne sektoren som en oppfølging av St.meld. nr. 19 (2004-2005) Marin næringsutvikling - Den blå åker fra Fiskeri- og kystdepartementet.
Den daværende regjering gikk inn for at det skulle etableres et holdingselskap for den næringsrettede FoU-virksomheten med hovedkontor i Tromsø og datterselskap i Bergen, på Ås og i Tromsø. Regjeringen tok sikte på at konsernet skulle være operativt senest fra 1. januar 2007. Hovedkontoret i Tromsø samt datterselskapene i Bergen, Tromsø og Ås skulle dannes ut fra Akvaforsk AS, Fiskeriforskning AS, Matforsk AS, Norconserv AS samt relevant næringsrettet FoU-aktivitet ved forvaltningsinstituttene Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Veterinærinstituttet.
Målet med omorganiseringen var å skape rammevilkår for tett forskningsfaglig samarbeid og klar arbeidsdeling mellom de fiskeri- og havbruksfaglige og landbruksfaglige forskningsmiljøene. Samtidig var det et mål å oppnå synergieffekter til beste for primærnæringene, bearbeidingsindustrien, kundene og i tillegg sikre en bedre utnyttelse av offentlige FoU-innsats, samt legge til rette for nasjonal og internasjonal konkurransedyktighet. Forslaget til nyorganisering ble til i nært samarbeid mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Departementet arbeider nå med etablering av det nye næringsrettede forskningsinstituttet med hovedkontor i Tromsø. Jeg legger i samsvar med det som ble varslet i statsbudsjettet for 2006 opp til å oppnevne styret for interimsselskapet med det første. Fiskeri- og kystdepartementet forbereder nå generalforsamling i interimsselskapet, hvor bl.a. styret i interimselskapet formelt vil bli utnevnt.

Styret i interimselskapet vil få i mandat å arbeide videre med saken etter de føringer som ble lagt i St.prp. nr. 65 (2004-2005) samt i St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Fiskeri- og kystdepartementet.

Parallelt med arbeidet med å etablere interimsselskapet har Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet hatt en komité i arbeid slik det er beskrevet i St.prp. nr. 65 (2004-2005). Komiteen har vurdert grunnlaget for overføring av oppgaver mellom de næringsrettede og forvaltningsrettede instituttene. De berørte instituttene har deltatt i komiteen, sammen med Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og representanter fra Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Forskerforbundet har deltatt i arbeidet på vegne av de øvrige hovedsammenslutningene. Departementene vil behandle rapporten etter at de berørte partene har gitt sine uttalelser om innholdet.

Det legges fortsatt til grunn at den endelige strukturen skal være etablert 1. januar 2007. Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2007.