Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:721 (2005-2006)
Innlevert: 04.04.2006
Sendt: 04.04.2006
Besvart: 26.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I St.prp. nr. 1 (2005-2006) fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det: "Departementet vil følge situasjonen til private organisasjoner som yter tjenester innen rusfeltet, tett og løpende vurdere behov for tiltak rettet mot disse."
Hvilke tiltak vil helse- og omsorgsministeren sette i verk for å sikre dette tilbudet til rusmiddelmisbrukere?

Begrunnelse

En samlet helse- og omsorgskomité stadfestet i budsjettbehandlingen for 2006 høsten 2005 sosialkomiteens innstilling fra 2004 om at regjeringen skal gjennomgå situasjonen til private rusverninstitusjoner som ikke omfattes av spesialisthelsetjenesten, og komme tilbake til Stortinget med vurdering av tiltak for å sikre dette tilbudet til rusmiddelmisbrukere. Selv om regjeringen Bondevik II økte bevilgningen på post 70 (kap. 761 Tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet) med 20 mill. kr i Revidert nasjonalbudsjett 2005, og dette ble videreført for 2006, er det grunnleggende problemet likevel ikke løst. Den private rusverninstitusjonen P22 Avrusing i Oslo har siden rusreformen ble iverksatt fra 1. januar 2004 mottatt stadig mindre i tilskudd etter at de ikke fikk avtale med Helse Øst. Kapasiteten måtte reduseres fra 16 til 8 plasser ved starten av 2005. For 2006 har de fått 6,5 mill. kr og det er 2,8 mill. kr under hva de trenger for å drive 8 plasser. Hele tiden har de hatt stor pågang og fullt belegg av rusmisbrukere som vil la seg avruse. P22 er en representant for mangfoldet av rusverninstitusjoner i Norge som jeg mener det er verdt å ta vare på. Samtidig må det stilles samme krav til kvalitet og resultater som til offentlige behandlingstiltak. P22 opplever imidlertid nå at de er i en situasjon der de sakte men sikkert går til grunne på grunn av manglende finansiering, samtidig som det står motiverte rusmisbrukere på gaten som vil inn.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Etter rusreformen ligger ansvaret for avrusningsplasser for rusmiddelmisbrukere i Oslo-området under Helse Øst RHF. Etter deres vurdering er tilbudet for avrusningsplasser for rusmiddelmisbrukere i Oslo-området tilfredsstillende. P22 hadde ved gjennomføringen av rusreformen avtale med Helse Øst om 17 plasser, inkludert også plasser til avrusning. Da Helse Øst i 2004 sa opp de avtalene med private aktører på rusfeltet som allerede hadde gått ut eller ville gå ut innen kort tid, utlyste Helse Øst RHF samtidig en anbudskonkurranse - Konkurranse med forhandlinger. Disse forhandlingene ble sluttført høsten 2004 og avtalene ble undertegnet med gyldighet frem til 30. juni 2006. Samtidig ble det i disse avtalene gitt anledning til å forlenge avtalene med ett år. P22 fikk i denne prosessen ikke avtale med Helse Øst.

Departementet er klar over at rusreformen har stilt flere av de frivillige institusjonene som driver rusarbeid i en krevende situasjon. Utfordringene er blant annet knyttet til at organisasjonene må forholde seg til anbudsinnbydelser fra helseforetakene og i økende grad fra kommuner. Dette krever en omstilling som tar tid. Endringen krever også at de frivillige organisasjonene selv tar ansvar for å omstille seg i forhold til de endringer som har skjedd på sektoren. Etter rusreformen forble det kommunale ansvaret for rusmiddelmisbrukere uendret. Det vil derfor også kunne være opp til P22 og i denne sammenhengen i særlig grad Oslo kommune, å komme frem til eventuelle avtaler om levering av tjenester.

Evalueringen av rusreformen, som skal være ferdig innen utgangen av 2006, vil kunne gi noen flere svar på situasjonen til de frivillige organisasjonene som yter tjenester innen rusfeltet. Inntrykket så langt er at både RHFene og kommunene benytter tilbud fra de private organisasjonene.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2006 utarbeidet den forrige regjeringen vilkår knyttet til kap. 761 post 70 Tilskudd til frivillige tiltak for rusmiddelmisbrukere og prostituerte. Dette var en oppfølging av Stortingets ønske om tiltak knyttet til situasjonen for de private rusverninstitusjonene etter rusreformen. Samtidig ble det foreslått å videreføre økningen i tilskuddsbevilgningen. Dette gav Stortinget sin tilslutning til. Etter at avtalen med Helse Øst opphørte, fikk P22 tilskudd over kap. 761 post 70. P22 har for 2006 fått 6,5 mill. kr i tilskudd fra denne tilskuddsordningen som Sosial- og helsedirektoratet forvalter.

Jeg er kjent med at P22 har påklaget Sosial- og helsedirektoratets vedtak om tilskudd. Klagesaken er ikke behandlet ferdig.