Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:724 (2005-2006)
Innlevert: 04.04.2006
Sendt: 04.04.2006
Besvart: 07.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Posten Norge AS sitt nye prissystem der minstevekt pr. enhet er satt til 150 gram, gir svært kostbare og tilsynelatende urimelige utslag for en rekke organisasjoner når de skal sende ut medlemsblader. De økte kostnadene virker svært uheldige og urimelige.
Kan statsråden bekrefte at Posten Norge AS sitt prissystem fungerer på denne måten, og vil statsråden i så fall kunne be Posten Norge AS revurdere det nye systemet og praksisen?

Begrunnelse

Kristelig Folkeparti er klar over at bakgrunnen for Postens prisomlegging er at det i konsesjonen til Posten er stilt krav om at leveringspliktige tjenester, herunder sending av aviser og blad, skal ha kostnadsbaserte priser og at dette følger av EØS-avtalens regler. Bestemmelsen om minstevekt på 150 gram pr. enhet virker imidlertid ikke som en oppfølging av pålegget om "kostnadsbaserte priser" i og med at kunden i mange tilfeller vil måtte betale for mye mer enn faktisk tjeneste.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Posten Norge AS (Posten) ble ved proposisjon fremmet av regjeringen Bondevik II omgjort til et heleid statsaksjeselskap. Aksjeselskapsformen er brukt for å gi ledelsen i selskapet forretningsmessig handlefrihet. Selskapsformen bygger på en klar rollefordeling mellom eieren, som her er staten, og selskapsledelsen. Den forretningsmessige ledelsen av selskapet og ansvaret for denne ligger hos selskapsledelsen. Et generelt utgangspunkt er at statsråden normalt ikke griper inn i styrets ledelse av selskapet. Dette betyr bl.a. at det normalt ikke er min oppgave som forvalter av statens eierskap i Posten å treffe avgjørelser som har med driften av selskapet å gjøre selv om en sak kan sies å være av uvanlig eller kontroversiell karakter.

Posten praktiserte frem til høsten 2003 bl.a. redaksjonelt innhold som kriterium ved fastsetting av porto for aviser og blad. Etter klager fra konkurrentene til Posten, varslet Post- og teletilsynet (PT) i mai 2003 tvangsmulkt mot Posten. PT anså Postens praktisering som stridende mot kravet i konsesjonen om beregning av kostnader på transparente vilkår, og et mulig brudd på EØS-avtalen, jf. EUs postdirektiv (97/67/EF). Samferdselsdepartementet gav i september 2003 Posten føringer for en overgangsperiode fra praktisering av et innholdskriterium til kostnadsbaserte priser, og anbefalte ut fra de særlige kulturpolitiske hensyn i saken en overgangsperiode frem til 1. januar 2006.

På denne bakgrunn har Posten de seneste to og et halvt år gjennomført en gradvis omlegging av produkt- og prissystemet for aviser og blad. Sentralt i omleggingen har vært at krav til bestemt innhold i sendingene for tilgang til bestemte produkt- og prissystemer ("avis" og "blad"), erstattes av objektive, produksjonsbaserte kriterier. Prisomleggingen er allerede delvis innført ved prisøkninger på de tidligere avis- og bladproduktene i 2004 og 2005. Den endelige omleggingen, som også innebærer at de tidligere produktene erstattes med helt nye produktkategorier, ble gjennomført med virkning fra 1. januar 2006, jf. nedenfor. En slik ny produktkategori er nettopp PostAbonnement med et prissystem som tar utgangpunkt i en minstevekt på 150 gram. Beregninger fra Posten viser at det ville gitt små prismessige effekter å evt. innføre produktkategorier med lavere minstevekt.

Produkt- og prisendringer for massebrev, aviser og blad pr. 1. januar 2006 omfatter i noen grad sendinger som ligger innenfor Postens enerettsområde. Portotakster for prioriterte brev innenlands innenfor enerettsområdet skal godkjennes av Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet godkjente i desember 2005 Postens forslag om produkt- og prisendringer fra og med 1. januar 2006 for massepost, aviser og blad som berører prioritert brevpost innenlands innenfor Postens enerettsområde.

For øvrig viser departementet til at Posten ved overgang til ny prismodell med bl.a. minstevekt på 150 gram for PostAbonnement, tilbyr "sampakking" som bl.a. muliggjør kostnadsbesparelser og rabatter ved forsendelse av blad og aviser med individuelt små volumer (som typisk medlemsblader for organisasjoner), dvs. sammenbunting ved sentrale innleveringsterminaler (i for eksempel Oslo, Trondheim eller Tromsø) for samlet utsendelse til andre steder i landet. Samferdselsdepartementet har skriftlig overfor Posten uttrykt at det er ønskelig at Posten legger opp til et variert tilbud om sampakking som i størst mulig grad er tilpasset bladenes produksjonsmønster, og at Posten gir kundene mulighet til innlevering for sampakking også i en del byer/sentra utenfor Oslo.

Posten opplyser dessuten at de vil arbeide videre med produktutvikling av PostAbonnement, der behovene til brukere av PostAbonnement vil bli søkt imøtekommet fra 1. januar 2007. Frem til da vil Posten være i dialog med kunder og interesseorganisasjoner der disse gruppers behov bl.a. vil imøtekommes ved å tilby såkalte "tilleggsattributter" til dagens hovedprodukt, det vil for eksempel si personifiserte forsendelser (herunder mulighet til å benytte giro som adressebærer), segmentering i målgrupper m.m.

Distribusjon av aviser og blad er en leveringspliktig tjeneste for Posten. Prisene på leveringspliktige tjenester (portoprisene) er omfattet av kravet til kostnadsbaserte priser i konsesjon til Posten av 26. september 2001. Jeg vil på denne bakgrunn, jf. også prinsippet om at Posten bør ha forretningsmessig handlefrihet ved fastsetting av portopriser utenfor enerettsområdet, ikke gripe inn og instruere Posten om å innføre et annet prissystem eller ny praksis i forhold til det som er vedtatt innført av Posten og (for de pris- og vektkategorier som faller inn under enerettsområdet) godkjent av Samferdselsdepartementet i brev av 22. desember 2005.

Gjeldende konsesjon til Posten Norge AS løper til 31. desember 2006. Samferdselsdepartementet arbeider med å utforme en ny konsesjon med virkning fra 1. januar 2007. I arbeidet med den nye konsesjonen vil jeg, innen de bindinger som følger av postloven og EØS-avtalen, vurdere endringer i rammevilkårene, med sikte på å ivareta situasjonen for aviser og blader (herunder medlemsblader for frivillige organisasjoner mv.) på en best mulig måte.