Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:731 (2005-2006)
Innlevert: 04.04.2006
Sendt: 05.04.2006
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 20.04.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette for å følge opp målsettingen i Soria Moria-erklæringen om at Norge skal bli verdensledende i miljøvennlig bruk av gass, og vil miljøvernministeren nå forsikre om at Regjeringen ikke har til hensikt å innføre avgift på naturgass?

Begrunnelse

I Soria Moria-erklæringen slås det fast at en større del av naturgassen som utvinnes på norsk sokkel skal tas i bruk innenlands til industri-, energi- og transportformål. Målet er at Norge skal bli verdensledende i miljøvennlig bruk av naturgass.
Til tross for den åpenbare miljøgevinst det vil bli med å bruke naturgass til erstatning for langt mer forurensende energibærere, er det vanskelig å få øye på noe tiltak av betydning fra regjeringens side for å legge forholdene til rette for dette.
Representanter fra regjeringspartiene har sågar hevdet at det i Regjeringen arbeides med en egen avgift på naturgass. En slik avgift vil helt klart undergrave målsettingen i regjeringserklæringen, og ødelegge økonomien både i eksisterende og mange planlagte prosjekter for naturgass.
I Stortingets spørretime 1. februar ble miljøvernministeren utfordret på dette, men kunne ikke gi noen garantier om ikke innføre avgift. Slike signaler skaper stor usikkerhet blant de mange aktører i Norge som arbeider for økt bruk av naturgass, og prosjekter stopper opp.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet ble overført fra miljøvernministeren. På bakgrunn av at dette er et avgiftsspørsmål er det besvart av finansministeren.

Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 185 og spørsmål nr. 310 fra representanten Ketil Solvik-Olsen. Der går det fram at Regjeringen vil gjennomgå systemet for CO2-avgift for å hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlig alternativer.

Bruk av gass til oppvarming av boliger og næringsbygg er verken omfattet av CO2-avgiften eller det nasjonale kvotesystemet for klimagasser. Unntak fra CO2-avgift eller kvoteplikt for visse anvendelser av gass gir en uheldig vridning som svekker effektiviteten av de klimapolitiske virkemidlene. Spørsmål om ulike avgiftsforslag, også avgifter som gjelder på miljø- og ressursområdet, vurderes på vanlig måte i forbindelse med forberedelsen av de årlige budsjettfremleggelsene. Jeg viser også til at Regjeringen har varslet en gjennomgang av miljøavgiftene.