Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:734 (2005-2006)
Innlevert: 05.04.2006
Sendt: 06.04.2006
Besvart: 26.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Hafslund Nett AS skal nå bygge en kraftlinje fra sentrum i Moss til Mosseporten. Kommunene og beboerne har bedt om at ledningene skal legges i bakken. Beboere og kommunene har valgt å ikke undertegne minnelige avtaler. Moss bystyre vedtok i går å bevilge inntil 1,5 mill. kr samt gå i dialog med Hafslund for å få ledning i bakken for å ivareta ønske fra beboerne i området.
Hva kan statsråden gjøre med denne konkrete saken frem til Stortinget får behandlet ny forvaltningsstrategi?

Begrunnelse

Statsråden engasjerte seg i forrige stortingsperiode i en tilsvarende utbyggingssak på Årum i Sarpsborg. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe hvor endelig rapport ble avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 1. juni 2005. Den kan ikke utelukke at barneleukemirisikoen er økt og at det er helserisiko. Endelig tilbakemelding til Stortinget arbeider man nå med.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Tilnærmet likelydende spørsmål er stilt av representanten Hansen også til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Som svar på ovenfor refererte spørsmål, vises det derfor til svar fra olje- og energiministeren på spørsmål nr. 754 til skriftlig besvarelse.