Skriftlig spørsmål fra Gunn Berit Gjerde (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:738 (2005-2006)
Innlevert: 05.04.2006
Sendt: 06.04.2006
Besvart: 07.04.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Gunn Berit Gjerde (V)

Spørsmål

Gunn Berit Gjerde (V): Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) sendte etter hva undertegnede kjenner til en søknad i desember i fjor om å få utvide sine garantirammer fra 40 til 50 mrd. kr. Denne søknaden skal departementet fortsatt ikke ha svart på. Uten utvidede garantirammer vil GIEK måtte si nei til en rekke prosjekt som ville gitt oppdrag for norsk næringsliv, spesielt innenfor miljøvennlig og høyteknologisk industri.
Vil statsråden i lys av dette gjøre en ny vurdering av søknaden fra GIEK om å utvide garantirammen og fremme endringer i forbindelse med revidert budsjett?

Begrunnelse

Statsråden svarte på et tilsvarende spørsmål 15. februar 2006. Av svaret framgikk det at Regjeringen vil vurdere rammene for GIEKs garantiordninger løpende i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.
I går (4. april 2006) var næringskomiteen på besøk hos GIEK. Der framkom det at det pr. i dag allerede er gitt garantier for 31 mrd. kr og at det er inne søknader hos GIEK som langt overstiger de rammene GIEK har til disposisjon. Trolig vil taket nås allerede til sommeren. Dette betyr at GIEK må si nei til viktige garantier som hadde gitt eksportkontrakter til norske bedrifter.
Regjeringen har ved mange ulike anledninger gått høyt på banen med løfter om en aktiv næringspolitikk. Det man nå står i fare for å oppleve, er at Regjeringens passivitet hindrer norske bedrifter fra å konkurrere om utstyrsleveranser til f.eks. olje- og gassrelatert virksomhet i Russland, Mexico, Brasil, Venezuela og en rekke land i Afrika.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Historisk har rammene for GIEKs alminnelig ordning vært romslige og ikke fullt utnyttet. Rammen ble senest økt i 2002 med 5 mrd. kr til dagens nivå på 40 mrd. kr. Nivået på rammen fastsettes av Stortinget i eget romertallsvedtak.

GIEK har i brev av 3. januar 2006 foreslått å øke rammene for alminnelig ordning fra 40 til 50 mrd. kr. Dette ble spilt inn som et satsingsforslag fra GIEK i forbindelse med statsbudsjettet for 2007. GIEK har videre fremmet tilsvarende forslag overfor departementet som ledd i arbeidet med revidert budsjett for 2006 (brev av 3. mars 2006).

Regjeringen vil vurdere rammen for nye garantier og gammelt ansvar ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor GIEKs Alminnelige garantiordning, herunder inkludert Gammel alminnelig ordning. Dette vil bli gjort i Regjeringens ordinære budsjettprosess, som munner ut i fremlegging for Stortinget av forslag til revidert statsbudsjett i mai og forslag til statsbudsjettet 2007 i oktober. I disse vurderingene vil vi ta hensyn til omfanget av statens samlede garantiansvar, løpetiden på garantiene, omfanget av garantitilsagnene og søknadsmassen, herunder forventet tilslagsnivå.