Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:741 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 06.04.2006
Besvart: 20.04.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Regjeringens forslag om en betydelig økning i engangsavgiften på lastebiler mellom 3,5 og 7,5 tonn har skapt betydelig uro i deler av transportnæringen. En påfører her en gruppe fleksible varetransportører en konkurranseulempe i forhold til transportører med større lastebiler. Resultatet kan bli at mange velger å gå over enten til større, mindre tilpassede lastebiler enn de ellers ville ha brukt. Dette får igjen en negativ miljøeffekt.
Vil finansministeren opprettholde forslaget om økt engangsavgift på små lastebiler?

Begrunnelse

Små lastebiler mellom 3,5 og 7,5 tonn benyttes ofte til mindre varetransporter og varetransporter der fleksibilitet og manøvreringsevne er av større betydning enn å transportere en maksimal mengde varer. Dette gjelder særlig i byer, og det gjelder for små vareprodusenter utenfor byene som er avhengig av stor fleksibilitet for å levere varer inn i byene. Den foreslåtte økningen i engangsavgifter vil kunne skade disse produsentene gjennom at dårligere og dyrere løsninger må velges.
Engangsavgiften vil også tvinge visse transportører til å velge en type lastebil som er dårligere tilpasset behovet enn de ellers ville ha valgt. Dette vil gi svakere økonomi for den enkelte produsent og det vil kunne ha en negativ miljøeffekt i form av at større lastebiler med høyere drivstofforbruk velges, til tross for at kapasiteten ikke vil bli utnyttet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til mitt svar 27. mars 2006 på spørsmål nr. 651 fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark, som også besvarer ditt spørsmål:

Stortinget vedtok å innføre engangsavgift på lastebiler med tillatt totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn fra 1. januar 2006. Avgiften ble satt til 20 pst. av personbilavgiften, dvs. samme sats som for varebiler klasse 2. Det ble for øvrig gitt gunstige overgangsordninger, slik at kjøretøy som er anskaffet før 10. november 2005 og innført til Norge før 1. april 2006, kan registreres uten engangsavgift før 1. april 2006.

Bakgrunnen for endringen var bl.a. å fjerne den avgiftsmessige forskjellsbehandlingen mellom mindre lastebiler og varebiler. Det ble også antatt at denne endringen ville redusere den private bruken av mindre lastebiler, og at man heretter i større grad kjøper bil ut fra behov og ikke basert på hva som er avgiftsmessig mest gunstig, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006).

Innføringen av engangsavgift på mindre lastebiler fører naturligvis til at disse kjøretøyene blir dyrere enn tidligere. Dette vil gi tilpasninger, for eksempel ved at noen velger å kjøpe varebil eller personbil i stedet for lett lastebil. På den andre siden vil sannsynligvis noen velge å kjøpe lastebiler med tillatt totalvekt over 7,5 tonn, som fortsatt er avgiftsfrie. Innføringen av engangsavgift på lette lastebiler vil kunne slå negativt ut for enkelte bedrifter og næringer. Dette var Regjeringen klar over da den foreslo endringen, men etter en samlet vurdering kom vi fram til at dette likevel var en fornuftig innstramming.

Som varslet i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) tar Regjeringen sikte på å legge fram forslag til omlegging av bilavgiftene i mer miljøvennlig retning i budsjettet for 2007. I forbindelse med en slik omlegging er det også naturlig å vurdere satsforskjeller og avgrensinger mellom næringskjøretøy og personkjøretøy.