Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:742 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 06.04.2006
Besvart: 24.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Riksveg 108, ny vei/broforbindelse fra Fredrikstad sentrum til Kråkerøy og Hvalerøyene planlegges finansiert med bompenger og kun ca. 6 pst. statlige midler. Tross sterk motstand er forslag om folkeavstemming avvist av kommunestyret.
Er det slik Regjeringen ser for seg fremtidig finansiering av planlagte veier i Østfoldpakke 2 som allerede er med i Nasjonal transportplan, eller vil staten ta sitt økonomiske ansvar?

Begrunnelse

På grunn av manglende satsning på samferdsel blir nå trafikkforholdene i Fredrikstad mer og mer kaotiske. Lokalpolitikerne og folk fortviler, og har ingen tro på at staten vil ta sitt ansvar ved å bevilge penger til bygging av Østfoldpakke 2. Ny vei/broforbindelse til Kråkerøy, som etter tvangssammenslutningen i 1994 ble en del av byen Fredrikstad, tvinger seg frem. Den gamle broa har ikke kapasitet til å ta den økende trafikken fra fastboende og det store antallet feriegjester, og dette begrenser også mulighet til å utvikle verdifulle områder til næring og boliger. Et flertall i kommunestyret har nå gått inn for å søke om et bompengeprosjekt for å løse dette ene problemet, men dette løser på ingen måte trafikkproblemene i resten av byen. Ved prosjektstart gikk man ut i fra at dette skulle bli et spleiselag hvor 50 pst. skulle bevilges fra staten. Nå ser det ut til at statens andel ikke blir på mer en 6 pst. Dette kan ikke kalles et spleiselag og det kan heller ikke kalles et supplement til statlig finansiering så lenge statens bidrag nærmest er fraværende. Fredrikstad og Kråkerøys befolkning har tidligere vært med på å betale ned byens 2 broer som forbinder bydelene. I forhold til befolkningen og trafikkgrunnlaget har distriktet i alt for mange år blitt nedprioritert når samferdselsmidler skal fordeles. Befolkningen føler dette dypt urettferdig og protesterer mot bompengefinansieringen. Bommer skal settes opp på den nye forbindelsen, og samtidig skal det settes opp ny bom ved den gamle broforbindelsen som innbyggerne allerede har nedbetalt med bompengemidler. Det finnes ingen annen fastlandsforbindelse ut til Kråkerøy og Hvalerøyene så med andre ord tvinges befolkningen til å betale for å komme til og fra sine hjem. Dette virker spesielt urimelig da innbyggerne allerede har betalt bompenger for den gamle broa. Det ser nå ut som om staten har frasagt seg alt ansvar for bygging av riksveinettet, og overlater ansvaret til lokalpolitikerne som så søker om bompengeprosjekt på innbyggernes vegne men mot innbyggernes vilje. Lokalpolitikerne skal styre kommunen og har også råderett over kommunens budsjett, men mange stiller seg spørsmålet om det er riktig at de også skal ha en utvidet rett til å pålegge innbyggerne å finansiere prosjekt som staten har ansvaret for. Svaret fra statsråden vil forhåpentligvis gi et klart svar på hva befolkningen i Fredrikstad og resten av Østfold kan vente av samferdselsmidler fra denne Regjeringen de nærmeste årene til å realisere Østfoldpakke 2.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Lokalt initiativ og lokal enighet om bompengefinansiering er grunnleggende forutsetninger for bompengeprosjekter i Norge. Det er kommunene og fylkeskommunene som forestår de lokale prosessene, og det er derfor opp til disse styresmaktene om de vil avholde folkeavstemninger. Kommunestyret kan imidlertid ikke fraskrive seg sin plikt til å fatte vedtak på vegne av kommunen, og en evt. folkeavstemning vil derfor måtte være rådgivende. Det er ikke vanlig med folkeavstemninger i bompengesaker. Jeg kjenner ikke til at det har vært gjennomført folkeavstemning i slike saker bortsett fra i Tønsberg i 2005.

I tråd med St.meld. nr. 31 (2000-2001) Kommune, stat, fylke - en bedre oppgavefordeling, legger jeg til grunn at fylkeskommunens prioriteringer av investeringsmidlene til øvrig riksvegnett skal tillegges avgjørende vekt, innenfor føringer fastlagt av Stortinget og departementet.

Utbyggingen av E6 og E18 gjennom Østfold pågår, i tråd med lokale vedtak og prioriteringer som Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av Østfoldpakka fase 1. Det har også vært arbeidet med en Østfoldpakke fase 2 som omfatter utvikling av transportsystemene i Mosse-, Fredrikstad-/Sarpsborg- (Nedre Glomma-) og Haldenregionen. Det har ikke lykkes å komme fram til lokal enighet om et slikt felles bompengeopplegg.

Det er imidlertid lokalpolitisk tilslutning til et opplegg der prosjektet rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad i hovedsak blir finansiert med bompenger i perioden 2006-2009, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2005-2006), side 124. Prosjektet inngår i det øvrige riksvegnettet. Samferdselsdepartementet tar sikte på å forelegge Stortinget et forslag om utbygging og finansiering av prosjektet så snart som mulig. Flere sider ved saken er imidlertid foreløpig ikke endelig avklart, herunder skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Jeg mener derfor at det tidligst vil kunne være mulig å legge frem et forslag for Stortinget høsten 2006.

Eventuelle statlige bidrag til videre utbygging av transportsystemet i Fredrikstad og de øvrige byområdene i Østfold må prioriteres innenfor den fylkesfordelte investeringsrammen til øvrig riksvegnett.

For perioden 2006-2009 er det fastlagt et handlingsprogram som Østfold fylkeskommune har sluttet seg til. Prioriteringene etter 2009 er imidlertid foreløpige og skal vurderes på nytt i forbindelse med revisjon av Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Dette arbeidet er startet opp i transportetatene. Ved utarbeidelse av påfølgende handlingsprogram for planperioden blir det opp til fylkeskommunen å prioritere statlige midler til eventuelle utbyggingspakker for byområdene i Østfold, innenfor tildelte økonomiske planleggingsrammer.