Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:743 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 06.04.2006
Besvart: 27.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Hvordan vurderer helse- og omsorgsministeren anbudskonkurransen for kjøp av kirurgiske tjenester i Helse Vest, med hensyn til ventetider og valgfrihet for pasientene samt valg av tildelingskriterium?

Begrunnelse

Helse Vest utlyste en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kirurgiske tjenester den 22. mars 2006, med frist allerede 6. april. Det regionale helseforetaket har i tråd med instrukser fra foretaksmøtet tatt sikte på å redusere omfanget av private aktører. Som følge av dette tildeles det kun en kontrakt pr. fagområde til private aktører. Dette innebærer en sterkt redusert valgfrihet for pasienter som tidligere hadde mulighet til å velge private tilbud innenfor synskirurgi og ortopedi i både Stavanger, Bergen og Haugesund. Dette vil særlig ramme eldre pasienter.
Det fremgår av tall fra Norsk pasientregister at de private aktørene i særlig grad har bidratt til økt pasientbehandling innenfor ortopedi i Helse Vest, og dermed redusert ventetid for pasientene i regionen. Den gjennomsnittlige ventetiden for ortopedisk behandling var 3. tertial 2005 over fire måneder ved Helse Stavanger, og over tre måneder ved Helse Bergen. Dette tilsier at det fremdeles er behov for å utnytte kapasiteten hos private aktører for å redusere ventetiden for pasientene.
Helse Vest har valgt laveste pris som eneste tildelingskriterium. Det følger imidlertid av forarbeidene til pasientrettighetsloven at det også skal legges vekt på kvalitet, effektivitet og tilgjengelighet for pasientene, jf. Ot.prp. nr. 63 (2003-2004).
Jeg vil også vise til følgende uttalelse fra helse - og omsorgsministeren i spørretimen 1. februar 2006:

"Generelt legger jeg til grunn at de regionale helseforetakene har pasienthensyn for øye i forbindelse med anbudsutlysing og avtaleinngåelse."

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen har som kjent valgt å differensiere noe mer mellom private ideelle og private kommersielle aktører i spesialisthelsetjenesten. I styringsbudskap til regionale helseforetak som ble formidlet gjennom foretaksmøter i januar i år, er det lagt til grunn at omfang av avtaler med private kommersielle sykehus må begrenses. Samtidig er det lagt til grunn at foretakene skal utnytte kapasiteten i foretakene på en best mulig måte. Dette hører naturlig med som bakteppe for foretakenes kjøp av tjenester fra private aktører, inklusiv for Helse Vest RHF i forbindelse med aktuell anbudskonkurranse.

Avtaler som er inngått av regionale helseforetak om kjøp av spesialisthelsetjenester fra private tilbydere, som kirurgitjenester i Helse Vest RHF, har bidratt til både kortere ventetider og en utvidet valgmulighet for pasienter på enkelte områder. Samtidig må behovsdekning framover sees i lys av ovennevnte premisser. Prinsippet om at pasienter skal ha mulighet til å velge sykehus gjennom ordning med fritt sykehusvalg samt foretakenes viktige arbeid med at ventetider holdes lave står fast. Men når det gjelder hvilke private supplerende tjenestetilbud som skal tilbys på ulike områder med bakgrunn i avtaleinngåelser mellom regionale helseforetak og private tilbydere, er ikke dette statisk. Dette vil måtte variere over tid etter vurdering at behovsbilde, hensiktsmessig behovsdekning og en best mulig ressursutnyttelse. Jeg har tiltro til at Helse Vest RHF vil bestrebe seg på fortsatt gode løsninger og tjenestetilbud til aktuelle pasientgrupper.

Når det gjelder spørsmål om vurdering av valg av tildelingskriterium, vises det i begrunnelsen for spørsmålet til at Helse Vest RHF har valgt laveste pris som eneste tildelingskriterium. Min kommentar til dette forholdet er, i likhet med mitt svar i forbindelse med besvarelse av representanten Lønnings spørretimespørsmål i Stortinget den 1. februar i år, at laveste pris har vært tildelingskriterium, noe det er anledning til å gjøre. Men det er også stilt supplerende kvalifikasjonskrav til tilbydere og lagt til grunn at tjenestene skal være likeverdige med tilsvarende tjenester i offentlige sykehus. Dette for å kunne foreta vurderinger av om private tilbydere er kompetente og kvalifiserte til å levere tjenester innenfor aktuelle fagområder.

Jeg legger til grunn at regionale helseforetak gjennomfører anbudskonkurranser i samsvar med gjeldende regelverk. Jeg er samtidig kjent med at Helse Vest RHF har erkjent svakheter ved framgangsmåten i forbindelse med anbudsutlysingen, og har derfor valgt å revurdere situasjonen og midlertidig forlenge eksisterende avtaler. Dette viser evne til selverkjennelse på bakgrunn av kritikk som har vært reist, og vilje til å revurdere egen håndtering.