Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:744 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 06.04.2006
Besvart: 21.04.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I VG 6. april 2006 er det en artikkel om en psykotisk blotter som pga. egen helsetilstand er for syk til å kunne straffes. Utfordringen er at vedkommende gjentatte ganger har utført ulike overgrep uten at lovverket fanger dette opp. Siden dette problemområdet er vanskelig betyr det at innsatsen må økes.
Vil statsråden umiddelbart ta initiativ til å endre lovverket slik at samfunnet kan gis nødvendig beskyttelse mot denne typen overgripere?

Begrunnelse

Samme avis hadde en tilsvarende artikkel om samme mann også den 25. mars 2006 hvor det fra statsadvokaten i Møre og Romsdal ble uttrykt frustrasjon over manglende muligheter til å gi samfunnet nødvendig beskyttelse. Siden dette er et av lovverkets hovedformål vil jeg anta at statsråden deler min bekymring for slike tilfeller. I motsatt fall blir konsekvensen at statsråden aksepterer det som skjer, noe som etter mitt skjønn vil være uverdig. Et annet vesentlig faktum i denne konkrete saken er de belastningene barn utsettes for som i verste fall kan merke dem for livet. Slik skal det ikke være og jeg forventer derfor umiddelbar handling fra statsråden.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet satt i gang en bred etterkontroll av reglene om strafferettslige særreaksjoner. I dette arbeidet vil det bli satt særlig søkelys på hvilke reaksjoner som bør kunne nyttes overfor personer som er utilregnelige og som begår lovbrudd som i dag ikke kvalifiserer til noen særreaksjon. Det går frem av en kartlegging som riksadvokaten foretok i 2004 etter anmodning fra departementet at det finnes en liten gruppe utilregnelige lovbrytere som opptrer særdeles plagsomt, uten at det er hjemmel for noen særreaksjon. Overgrep i familieforhold, trusler og visse former for vold, skadeverk, tilgrising og sjikane er eksempler på lovbrudd som denne gruppen utilregnelige begår.

Slik samfunnsskadelig aktivitet kan være til stor sjenanse for andre personer og for samfunnet, og jeg ser et behov for å endre loven. Før loven kan endres, er det imidlertid nødvendig å foreta en nærmere kartlegging av hva som kjennetegner utilregnelige personer som begår slike lovbrudd. Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å foreta en slik kartlegging. Arbeidet er i gang. Blant annet skal det undersøkes hvor mange personer det dreier seg om, grunnlaget for at de er utilregnelige og hvorfor de ikke er egnet for tvungent psykisk helsevern. I tillegg vil det bli vurdert hvilke oppfølgningsbehov slike utilregnelige har, samt hva som skal til for å utarbeide et egnet opplegg ved samarbeid mellom politi, helsetjenesten og kriminalomsorgen.

Jeg vil gi dette arbeidet høy prioritet, og ønsker å skille det ut som en egen lovsak slik at det kan bli behandlet av Stortinget før resten av etterkontrollen av særreaksjonsreformen.