Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:749 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 07.04.2006
Besvart: 19.04.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Vil statsråden gjøre endringer i opplæringsloven slik at det åpnes mer for interkommunalt samarbeid om spesialundervisning, når lokale myndigheter mener det gir best tilbud til barn og foreldre?

Begrunnelse

Follo barne- og ungdomsskole har gjennom flere år gitt et godt tilbud til elever med spesielle behov. Skolen ligger i Ski kommune, og er eiet av de syv Follokommunene Ski, Vestby, Follo, Frogn, Ås, Nesodden og Enebakk. Skolen har i dag et interimsstyre som har som målsetting å etablere skolen som et interkommunalt selskap (IKS).
Ifølge brev fra Utdanningsdirektoratet viser det seg nå at denne type drift vil være ulovlig. Etter opplæringsloven er kommunen ansvarlig for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp. Etter direktoratets mening må det foreligge en klar hjemmel i opplæringsloven dersom en kommunes myndighetsutøvelse skal legges til noen annen enn kommunen selv. En slik hjemmel finnes ikke i opplæringsloven. Det er ifølge direktoratet heller ingen holdepunkter i forarbeidene til opplæringsloven for at kommunene kan overføre myndighetsutøvelse og ansvar til andre organer. Det er kommunen som er tillagt ansvaret etter opplæringsloven. Skolen i Follo er ikke den eneste av sitt slag i landet. Det finnes flere andre kommuner som har gått sammen om å gi et slikt tilbud.
Kristelig Folkeparti er enig i at det er viktig for elevene å bli integrert i nærskolen. Samtidig ser vi at integreringen blir vanskeligere jo høyere opp i klassetrinnene man kommer. Mange elever trenger tilbud som krever mye utstyr eller høy kompetanse blant ansatte. Det kan tilsi at kommuner må kunne søke samarbeid for å gi et godt tilbud. Spesielt kan det gjelde små kommuner.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I et høringsnotat fra Kommunal- og regionaldepartementet om endringer i kommuneloven er det foreslått en generalbestemmelse om interkommunalt samarbeid. Kommunene får sine oppgaver i særlover. Hittil har det vært nødvendig å søke etter en hjemmel i den enkelte lov dersom offentlig myndighetsutøvelse skal kunne legges til interkommunale enheter. Særlovene er ofte uklare med hensyn til dette. Forslaget fra Kommunal- og regionaldepartementet innebærer at all offentlig myndighetsutøvelse kan delegeres til en annen kommune, med mindre det positivt er et forbud mot det i den aktuelle lov. Den eneste begrensningen på hva som kan delegeres til de samarbeidsmodeller som ble foreslått, vil etter dette være de bestemmelsene i kommuneloven, eller i annen lov, som forbyr kommunestyret å delegere myndigheten til andre. Fristen for å komme med høringsuttalelser ble satt til 28. oktober 2005, og Kommunal- og regionaldepartementet tar sikte på å fremme en odelstingsproposisjon om dette i løpet av våren.

En hjemmel som foreslått vil kunne anvendes også ved behov for interkommunalt samarbeid innenfor spesialundervisningsområdet.

Jeg vil for ordens skyld presisere at selv om det åpnes for større grad av interkommunalt samarbeid, vil elevene beholde de rettigheter de har etter opplæringsloven.