Skriftlig spørsmål fra Beate Heieren Hundhammer (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:750 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 07.04.2006
Besvart: 24.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Beate Heieren Hundhammer (H)

Spørsmål

Beate Heieren Hundhammer (H): E16 mellom Sandvika og Hønefoss er en nasjonal, regional og lokal flaskehals mellom Oslo og Bergen både for næringslivet og persontrafikken.
På bakgrunn av svært mange dødsulykker og stor trafikkbelastning, vil samferdselsministeren fremskynde utbyggingen av ny E16 mellom Hønefoss og Sandvika, og prioritere denne strekningen sett hele E16 under ett, med tanke på at alle reisende mellom øst og vest vil nyte godt av dette uavhengig av om man fortsetter å kjøre på E16 eller velger rv 7?


Begrunnelse

E16 mellom Sandvika og Hønefoss er en vesentlig strekning i den nasjonale transportkorridoren mellom Øst- og Vestlandet, og har en årsdøgntrafikk på mer enn 10 000. Denne strekningen blir belastet med all trafikk mellom Norges to største byer, uavhengig av om man etter Hønefoss velger rv 7 (Hallingdal) eller E16 (Valdres). Strekningen er en nasjonal, regional og lokal flaskehals både for næringslivet og persontrafikken. Økende turisttrafikk til og fra Hallingdal og Valdres fører til stadig større trafikkbelastning.
Veien mellom Sandvika og Hønefoss er foruten å være en svært trafikkert og dårlig fremkommelig vei, også en livsfarlig veistrekning. Strekningen har de siste 6 månedene kostet 3 mennesker livet, hele 35 de siste årene, og 216 er skadd - 59 alvorlig. En ny E16 er derfor viktig både for å sikre nærings- og samfunnsutviklingen, og for å bedre trafikksikkerheten og miljøet.
I juni 2005 begynte arbeidet med det første byggetrinnet på ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss da parsellen Wøyen-Bjørum ble påbegynt. Dette veiprosjektet skal stå ferdig i 2008. Neste parsell Hamang-Wøien er i Nasjonal transportplan ikke forutsatt påbegynt før i 2010. Videre har Stortinget bedt om en vurdering av hele veistrekningen Sandvika-Hønefoss ved neste rullering av Nasjonal transportplan.
Det er liten tvil om at det er god økonomi å ha kontinuerlig drift på et veianlegg, fremfor å ha flere års pauser mellom hver parsell. Det er derfor betenkelig at bygging av ny vei mellom Hamang og Wøien ikke er forutsatt påbegynt før i 2010, når strekningen Wøien-Bjørum er ferdigstilt i 2008. Anleggsstarten på bygging av ny vei mellom Hamang og Wøien bør derfor fremskyndes til 2008. Hvis dette av planmessige årsaker ikke er mulig, bør man snu maskinene og påbegynne parsellen Bjørum sag-Skaret tunnel. Slik kan man sikre både den mest kostnadseffektive utbyggingen av ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss, i tillegg til at man får en løsning på de transport- og trafikksikkerhetsmessige utfordringene innenfor en akseptabel tidsramme.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det pågår utbygging av E16 til firefelts veg på strekningen Wøyen-Bjørum, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i 2008. I tråd med Stortingets prioriteringer i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015 er det i Statens vegvesens handlingsprogram lagt til grunn anleggsstart på strekningen Hamang-Wøyen i siste del av planperioden, med fullføring etter 2015. Rammen til stamvegruta E16 Sandvika-Bergen gir ikke rom for å fullfinansiere dette prosjektet med statlige midler i tiårsperioden, selv med de økte rammene Stortinget har lagt til grunn gjennom sin behandling av Nasjonal transportplan. Ved utarbeidelsen av handlingsprogrammet var det derfor ikke grunnlag for å foreslå anleggsstart allerede i perioden 2006-2009.

Jeg vil arbeide for at de økte rammene til veginvesteringer for perioden 2006-2009 følges opp. En forsering av utbyggingen av E16 mellom Sandvika og Hønefoss i forhold til det som er lagt til grunn i Statens vegvesens handlingsprogram, vil imidlertid måtte føre til nedprioritering av andre prosjekter og tiltak.

Prioriteringene etter 2009 er foreløpige og skal vurderes på nytt i forbindelse med revisjon av Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Dette arbeidet er startet opp i transportetatene. Etter det jeg er kjent med, vurderes videre utbygging av E16 i Sandvika-området i forbindelse med arbeidet med Oslopakke 3. Det er også utarbeidet en mulighetsstudie for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av E16 mot Hønefoss, som er på lokal høring. Arbeidet med disse bompengepakkene kan få konsekvenser for framtidige prioriteringer på E16 mellom Sandvika og Hønefoss. Jeg vil ikke forskottere utfallet av arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019, men jeg vil arbeide for at E16 skal prioriteres som den viktige vegforbindelsen den er mellom våre to største byer.