Skriftlig spørsmål fra Torfinn Opheim (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:751 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 07.04.2006
Besvart: 24.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Torfinn Opheim (A)

Spørsmål

Torfinn Opheim (A): Viser til vedtak i budsjettbehandling 2004-2005: "Stortinget ber Regjeringen legge til rette for å etablere et kiropraktorstudium i Norge."
Hvilke planer har helse- og omsorgministeren for å ivareta Stortingets intensjoner om å etablere en kiropraktorutdanning i Norge, og hvilket tidsperspektiv ser statsråden for seg i den videre behandling?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i budsjettbehandlingen 2004-2005 etter forslag fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og representanten Simonsen at Regjeringen skal legge til rette for å etablere et kiropraktorstudium i Norge.
Etter vedtak i Stortinget sendte Helse- og sosialdepartementet 29. mars 2005 et utredningsoppdrag for utdanning av kiropraktorer over til Sosial- og helsedirektoratet. Utredningsoppdraget innebar å utrede spørsmålet om eventuell etablering av kiropraktorutdanning i Norge. Det ble også i brevet poengtert at dersom direktoratet foreslår oppretting av kiropraktorutdanning i Norge, ber departementet om forslag til hvordan denne bør organiseres, forutsetningsvis i et tverrfaglig miljø.
Etter spørsmålsstillerens mening fremgår det klart av Stortigets behandling av saken, at behovet for økt kompetanse og styrking av det tverrfaglige arbeidet innen fagområdet muskel- og skjelettlidelser er klargjort, og at det er behov for å etablere en kiropraktorutdanning ved et norsk universitet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten er kjent med, gav Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 29. mars 2005 Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide et grunnlagsdokument for Regjeringens oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om kiropraktorutdanning.

Direktoratet skal avgi sin utredning innen 29. mai 2006.

Representanter fra Norsk kiropraktorforening deltar sammen med andre fagpersoner i en referansegruppe som direktoratet har knyttet til seg i arbeidet.

Sosial- og helsedirektoratets utredningsoppdrag innebærer at departementet får fremlagt et nødvendig grunnlagsdokument for oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om kiropraktorutdanning i Norge. Spørsmålet om kiropraktorutdanning angår også kunnskapsministeren som ansvarlig statsråd for høyere utdanning i Norge. På bakgrunn av direktoratets utredning vil jeg sammen med kunnskapsministeren ta stilling til på hvilken måte og med hvilke virkemidler vedtaket skal følges opp. Dette vil så bli meldt tilbake til Stortinget på egnet måte.