Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:752 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 07.04.2006
Besvart: 20.04.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Tidsskrift som Dine Penger, Økonomisk Rapport og Kapital er fritatt for merverdiavgift idet de har et "overveiende politisk innhold". Bladet Levende Historie har som mål å gripe historien i flukten og gi dagens politiske og kulturelle brennpunkt en historisk dimensjon. I siste nummer av tidsskriftet behandles eksempelvis en viktig del av Islams historie, inkludert nødvendig bakgrunnskunnskap for den pågående debatten om innvandring.
Ser statsråden det som naturlig at også Levende Historie unntas fra momsplikt?

Begrunnelse

Levende Historie har søkt Oslo fylkesskattekontor om fritak for merverdiavgift etter samme bestemmelse som nevnte tidsskrifter. I svarbrevet ble det meddelt at Levende Historie ikke oppfyller kravet til fritak, idet tidsskriftet ikke ble ansett å ha et overveiende politisk innhold. Vedtaket ble påklaget. I klagen er det referert til en sammenlignende analyse av det politiske innholdet i Dine Penger og Levende Historie. Analysen konkluderer med at det er en høyere grad av politisk innhold i Levende Historie enn i Dine Penger.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 8 skal det ikke betales merverdiavgift av omsetning av tidsskrifter som hovedsakelig (minst 80 pst.) omsettes til faste abonnenter eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer og tidsskrifter med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold. Fritaket gjelder kun i siste omsetningsledd.

Merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 8 stiller krav til publikasjonens innholdsmessige karakter. Om et tidsskrift har et slikt innhold, må det avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.

En næringsdrivende som er usikker på om avgiftsfritaket for trykt skrift kommer til anvendelse, kan innhente fylkesskattekontorets uttalelse om dette i første instans. En slik uttalelse er kun avgiftsmyndighetenes fortolkning av regelverket, og er ikke et vedtak. Det vil imidlertid være mulig å anmode om en ny vurdering dersom en er uenig i fortolkningen. Dersom opplysningene i saken tilsier det, vil fortolkningsspørsmålet kunne bli oversendt Skattedirektoratet til vurdering. En avgiftsfastsettelse som bygger på denne fortolkningen, kan derimot på vanlig måte påklages.

I den konkrete saken som du viser til, er det gitt en slik uttalelse. Etter det departementet har fått opplyst vil fylkesskattekontoret på bakgrunn av de opplysninger som nå er lagt fram i saken og som det vises til i ditt spørsmål, be om Skattedirektoratets vurdering av denne saken.

Jeg ber derfor om forståelse for at jeg nå ikke ønsker å kommentere en konkret sak om fortolkning av regelverket som er til vurdering i forvaltningen.