Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:753 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 07.04.2006
Besvart: 19.04.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En iraner ble utvist fra Norge og sendt via Amsterdam til Iran ultimo mars 2006. Saken ble presentert i Søndagsavisa i NRK den 2. april 2006. Undersøkelser som er gjort av iranerens norske fastlege i Bergen viste at han ble arrestert og fengslet umiddelbart etter at han ankom Iran.
Hvordan vil statsråden sikre en vurdering av iranerens videre skjebne etter at han ankom Iran?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spørsmålet fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo gjelder oppfølgingen av situasjonen for en tidligere asylsøker fra Iran som har blitt returnert etter endelig avslag på asylsøknaden. Bakgrunnen for henvendelsen er opplysninger fra utlendingens fastlege i Norge om at vedkommende skal ha blitt arrestert og fengslet etter at han ankom Iran.

I utgangspunktet foretas det ingen oppfølging av utlendinger som har fått avslag på en asylsøknad i Norge etter at retur er gjennomført. I og med at saken avslås har utlendingsmyndighetene foretatt en vurdering av om asylsøkeren kan anses vernet mot retur, men kommet til at så ikke er tilfellet.

I enkelte saker innkommer det imidlertid melding om at personen har blitt arrestert eller utsatt for andre tiltak ved retur. I slike saker vil Utlendingsnemnda, hvis det er nemnda som har avgjort saken, vurdere om det er grunnlag for å foreta nærmere undersøkelser. Ved denne vurderingen vil nemnda blant annet se hen til alvoret ved de opplysninger som gis, hvor sannsynlig det er at opplysningene stemmer, og hvor sannsynlig det eventuelt er at de har sammenheng med utlendingens asylsøknad i Norge.

I de få saker hvor det blir foretatt undersøkelser, har det i all hovedsak vist seg at det som er opplyst om at vedkommende er fengslet eller utsatt for andre tiltak ved retur, ikke stemmer. I andre tilfeller viser deg seg at det som har inntruffet er uten sammenheng med den asylsaken som har vært til behandling i Norge. Forholdet kan for eksempel være at vedkommende har blitt pågrepet og fengslet i hjemlandet for et alminnelig straffbart forhold.

I enkelte tilfeller må man også påregne at personen det gjelder kan bli anholdt og utsatt for kortvarig fengsling i forbindelse med retur. For eksempel er situasjonen i enkelte land at det blir foretatt avhør av dem som returnerer fra utlandet dersom myndighetene ønsker opplysninger om utenlandsoppholdet. Spesielt kan dette skje dersom det blir klart at vedkommende har returnert i følge med norsk politi. Tilsvarende blir mange som returnerer tatt inn til avhør fordi de kommer uten id-papirer.

At asylsøkere risikerer å bli innbrakt av hjemlandets politi i slike forbindelser som her nevnt, er ikke noe som i seg selv gir grunnlag for videre undersøkelser fra norske myndigheters side.

For øvrig må det legges vekt på at undersøkelser fra norske myndigheter vil kunne føre til at utlendingen får en oppmerksomhet rettet mot seg, som i verste fall kan skape vanskeligheter for vedkommende. Normalt bør det derfor foreligge solide holdepunkter for at vedkommende har blitt utsatt for noe alvorlig før norske myndigheter involverer seg i forhold til personens situasjon etter retur.

Henvendelsen fra stortingsrepresentant Ballo gjelder en konkret enkeltsak. Jeg minner i denne sammenheng om at utlendingsloven ikke tillater at departementet griper inn i vurderingen av enkeltsaker. Det er Utlendingsnemnda som er klageorgan i slike saker.

Departementet har imidlertid vært i kontakt med Utlendingsnemnda for å få en kort orientering om status i den aktuelle saken. Både hensynet til taushetsplikten og hensynet til den aktuelle personens sikkerhet gjør at jeg ikke ønsker å gå inn på detaljer omkring det som er opplyst.

Jeg kan imidlertid opplyse at nemnda foreløpig ikke har fattet beslutning om å følge opp denne saken nærmere. Nemnda har opplyst at det på tross av den offentlighet som har vært rundt saken, ikke er formidlet noen konkrete kildeopplysninger direkte til nemnda om forhold som gir grunn til å iverksette videre oppfølging. Heller ikke sakens karakter for øvrig har foreløpig gitt grunnlag for videre oppfølging.