Skriftlig spørsmål fra Endre Skjervø (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:756 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 07.04.2006
Besvart: 20.04.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Endre Skjervø (FrP)

Spørsmål

Endre Skjervø (FrP): På hvilken måte vil Regjeringen følge opp lovnadene som Arbeiderpartiets Bjarne Håkon Hanssen kom med i fjor høst under valgkampen, om å sørge for at Statoil gir Industrikraft Midt-Norge rimelig tilgang til gass for det planlagte gasskraftverket på Skogn i Nord-Trøndelag, og hvilke økonomiske bidrag vil Regjeringen komme med i forbindelse med byggingen av gassrøret inn Trondheimsfjorden?

Begrunnelse

Statoil er et av landets største og viktigste oljeselskaper, og er eiet både av private investorer og staten. Det var Arbeiderpartiet som gjennomførte delprivatisering av Statoil, og de må ha vært innforstått med at dette medførte en betydelig reduksjon i muligheten til å bruke Statoil som et politisk redskap. Under valgkampen i fjor høst kom likevel Arbeiderpartiets 1. kandidat, Bjarne Håkon Hanssen, med en rekke lovnader vedrørende det planlagte gasskraftverket på Skogn i Nord-Trøndelag. Blant annet lovte han å umiddelbart ta opp, direkte med Statoil, problematikken rundt gassprisen. Han gikk da så langt at han lovte at Arbeiderpartiet ville sikre at Statoil gir Industrikraft Midt-Norge rimelig tilgang til gass for det planlagte varmekraftverket på Skogn. Et slikt løfte er ganske oppsiktsvekkende, da det innebærer at Arbeiderpartiet gav inntrykk av de faktisk ville bruke Statoil som et politisk redskap, selv om det er en betydelig andel andre, private aksjonærer i selskapet. Men man må anta at en erfaren politiker som Bjarne Håkon Hanssen var kjent med situasjonen og hadde vurdert at det fantes tilstrekkelige virkemidler til at hans valgløfter kunne gjennomføres. Etter valget og regjeringsskiftet har derimot lite skjedd i den anledning. Nå fester det seg et tydelig inntrykk av at Arbeiderpartiet og Bjarne Håkon Hanssen bløffet velgerne om Arbeiderpartiets mulighet til å styre Statoil, og at partiet ikke har til hensikt å følge opp valgløftet.
I opposisjon lovet også Arbeiderpartiet at staten skulle ta myndighetsansvar for bygging av hovedinfrastruktur for naturgass. Heller ikke dette har Arbeiderpartiet gjort noe for å realisere. Denne saken burde man i alle fall kunne løse dersom det var politisk vilje, siden saken ikke innebærer at private aksjonærer i børsnoterte selskaper skal skvises. Det lengste man har kommet, er olje- og energiministerens uttalelse til Trønder-Avisa den 4. april, om at Regjeringen vil være positivt innstilt i forhold til å bidra økonomisk i forbindelse med utbyggingen av gassrøret inn Trondheimsfjorden. Det er dessverre langt fra å være positiv til å faktisk ta ansvar. I andre sammenhenger har den samme statsråden uttalt at gassrør inn Trondheimsfjorden er lagt på is fra myndighetens side, og at man inntil videre fokuserer kun på realisering av gassrør til Grenland.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Forvaltningen av gassressursene tar utgangspunkt i at norsk gass skal omsettes på markedsmessige vilkår, basert på kommersielle forhandlinger. Det er dette prinsippet som best ivaretar hensynet til målsettingen om høy verdiskaping knyttet til gassressursene på norsk sokkel, og som bidrar til et høyt aktivitetsnivå både på sokkelen og i tilknyttet virksomhet på land.

Salg av gass til priser lavere enn markedsbetingelser ville være i strid med norsk og internasjonal konkurranselovgivning (EØS). Et brudd med slik lovgivning vil kunne medføre krav om lavere priser til kunder i utlandet. Dette ville på sikt kunne gi den norske stat store inntektstap, og samtidig sette fremtidig aktivitetsnivå i fare da investeringer i leting og utvikling kan bli ulønnsomme.

Gassco leverte 15. desember 2005 en rapport om legging av gassrør til Grenland og Skogn. Rapporten var en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 270, jf. Innst. S. nr. 135 (2004-2005). Der ble Regjeringen bedt om å gi et statlig selskap, sammen med kommersielle aktører, i oppdrag å gå inn i konkrete drøftinger med industrien i Grenland og Trøndelag med sikte på å realisere rørløsninger for transport av gass.

Trøndelagsrøret har kommet langt i den tekniske planleggingen og i forhold til nødvendige konsesjoner. Men økonomien i røret er svært avhengig av leveranser til Industrikraft Midt-Norges (IMN) gasskraftverk på Skogn. En realisering av gasskraftverket på Skogn avhenger av at en avtale om leveranse av gass kommer på plass. IMN har ikke lyktes i å forhandle seg fram til gasskjøpsavtale med aktuelle oljeselskaper, og dette har ført til at Gasscos prosess med Trøndelagsrøret har stoppet opp. Dersom IMN skulle komme til enighet med gasselgere om leveranse av gass og gasskraftverket realiseres, vil dette endre premissene for bygging av Trøndelagsrøret.

Bygging av gasskraftverk i Midt-Norge vil være viktig for å forbedre forsyningssikkerheten i området. Regjeringen har stor oppmerksomhet på kraftsituasjonen i Midt-Norge. Regjeringen vil derfor følge det videre arbeidet med Skogn-prosjektet nøye.

I Gasscos prosjekt har det hele tiden vært grunnleggende å undersøke det kommersielle grunnlaget for legging av rør. For Grenlandsrøret løper prosessen videre i år. Regjeringen vil derfor vente med å ta stilling til spørsmålet om statlige myndigheters rolle i forhold til infrastruktur for gass til resultatene av Gasscos arbeid foreligger.