Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:758 (2005-2006)
Innlevert: 07.04.2006
Sendt: 07.04.2006
Besvart: 24.04.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Hvilken hjemmel baserer tollregionene seg på når det fremsettes muntlige krav overfor importør om at importør skal kreve fra den enkelte bevillingshaver kopi av bevilling, mener finansministeren at det bør foreligge en slik adgang for tollregionene, og hvordan skal en importør eller et firma forholde seg til slike krav fra det offentlige når det ikke er påvist hvilken hjemmel som anvendes i slike tilfeller?

Begrunnelse

Registrering av importører av alkoholholdig drikk ble fra nyttår 2006 overlatt i sin helhet til Toll- og avgiftsetaten i forbindelse med en rekke endringer i alkoholloven og særavgiftsloven med forskrifter. Hensikten var å få et mer oversiktlig og bedre system for alle parter. I den forbindelse ble det blant annet fra etaten ved de enkelte tolldistrikt krevd vandelsattest fra importører som fikk ny behandling og videreføring av sin bevilling. Importører måtte selv oppsøke nærmeste politikammer og be om utstedelse av vandelsattest, noe som ble møtt med skepsis fra politiet. I et klargjørende brev fra Politidirektoratet til Toll- og avgiftsdirektoratet av 15. november 2005, referanse: 2005/02205-276, blir følgende slått fast: - Det foreligger ikke fra den overnevnte lovgivning hjemmel for utstedelse av politiattest i forbindelse med vandelskontroll i disse tilfellene. I sammenheng med at det enkelte tolldistrikt har overtatt ansvaret for importører av alkoholholdig drikk mv., er det fra Tollregion Øst-Norge Fredrikstad, ved virksomhetsavdelingen, i forbindelse med kontroll av særavgifter blitt muntlig krevd at importør skal ha vedlagt kopi av den enkelte kundes bevilling for salg av alkohol. Sett i forhold til overfor nevnte sak må det stilles spørsmål om hvilken hjemmel man må basere seg på med slike muntlige og plutselige krav. Det virker mildt sagt uforståelig når importør har forvisset seg om at vedkommende har bevilling, i tillegg skal beordre sine kunder om å få avkrevd en kopi av bevilling.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Alkoholloven § 1-4 c annet ledd regulerer omsetning ved engrossalg av alkoholholdig drikk og lyder som følger:

Engrossalg av alkoholholdig drikk som ikke skjer til kjøper i utlandet, kan bare skje til den som har bevilling til detaljsalg, skjenking eller tilvirkning av vedkommende drikk, eller som kan drive engrossalg. Engrossalg kan likevel ikke skje til den som bare har bevilling til salg eller skjenking for en enkelt bestemt anledning eller en ambulerende skjenkebevilling. Selgeren plikter å forvisse seg om at kjøperen har nødvendig bevilling eller kan drive engrossalg.

I forbindelse med endringer i alkoholloven fra 1. juli 2005 overtok toll- og avgiftsetaten kontrollen med engrossalg av alkoholholdig drikk. Dette gjelder både rene grossister, og for importører/produsenter som driver innenlandsk salg, dvs. all omsetning før detaljistledd.

Hjemmel for toll- og avgiftsetaten til å utøve kontrollen, herunder kompetansen til å be om dokumentasjon som viser at importør av alkoholholdig drikk kun har solgt disse produktene til bevillingshaver for detaljsalg, følger av alkoholloven § 1-4 c siste ledd som lyder:

Kontroll med utøvelsen av engrossalg tilligger toll- og avgiftsetaten.

Jeg gjør ellers oppmerksom på at Politidirektoratets brev 15. november 2005 gjelder et noe annet spørsmål, nærmere bestemt om særavgiftsloven hjemler at importøren selv kan be om vandelsattest. Dette ble forutsatt i høringen, uten at Politidirektoratet hadde noen merknader til det i høringsrunden. I ettertid har Politidirektoratet imidlertid vurdert det slik at hjemmelen kun gir toll- og avgiftsetaten adgang til å få utlevert vandelsattest, og ikke importøren selv.