Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:760 (2005-2006)
Innlevert: 07.04.2006
Sendt: 10.04.2006
Besvart: 28.04.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Ektefeller kan kreve å få særskilt ligning, selv om det gir samlet høyere skatt. Det som ikke kan kreves er atskilt ligning, dvs. at den ene ektefelle får skatteutlegg om våren selv om den andre f.eks. er næringsdrivende og får sitt utlegg om høsten. Mange ønsker denne muligheten til atskilt ligning og at man derved kan få tilgodehavende skattebeløp utbetalt ved første utlegg.
Kan statsråden bidra til regelendring slik at særskilt ligning kan følges av atskilt utlegg?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utgangspunktet etter skatteloven er at ektefellene lignes under ett for begges formue og inntekt. Har begge ektefellene inntekt, lignes inntektene deres særskilt når det gir lavere samlet skatt enn fellesligning. Det vil si at det for hver av ektefellene foretas en skatteberegning i klasse 1 av inntektsskatt på alminnelig inntekt, toppskatt på personinntekt, og av trygdeavgifter. Formuesskatt beregnes alltid på samlet formue.

Etter ligningsloven skal utlegg av ligningen skje "når ligningen er ferdig". Skattyterne har således ikke krav på å få skatteoppgjøret i juni. Det er bare lønnstakere og pensjonister med forholdsvis enkle skatteforhold som kan få skatteoppgjøret i juni. Dette er muliggjort i de senere årene med innføring av forhåndsutfylt selvangivelse og elektronisk innlevering av denne. Næringsdrivende får skatteoppgjøret om høsten.

Bakgrunnen for dette er at næringsdrivendes selvangivelser normalt er mer kompliserte og derfor mer tidkrevende å gjennomgå. Dersom en av ektefellene er næringsdrivende, får begge skatteoppgjør om høsten. Selv om ektefellene krever særskilt ligning, skal som nevnt formuesskatten alltid beregnes på samlet formue. For fastsettelse av korrekt skattebeløp (inkl. formuesskatt) for den næringsdrivendes ektefelle, må man følgelig vente med skatteoppgjøret til den næringsdrivendes formue blir beregnet og fastsatt.

Det ovennevnte innebærer at særskilt utlegg av skatteoppgjør for en næringsdrivendes ektefelle mv. om våren, eventuelt bare kan gjennomføres for inntektsskatteligningen, mens formuesskatteligningen legges ut om høsten. En slik løsning (med to skatteoppgjør) ville imidlertid være svært uhensiktsmessig, blant annet av hensyn til administrasjon og innkreving av skatten.

Jeg ser det foreløpig ikke som aktuelt å avvikle reglene om fellesligning av ektefeller for formue, slik at de helt likestilles med enslige på dette punktet. En slik likestilling kan i enkelte tilfeller øke ektefellenes samlede formuesskattebelastning, og påvirke fordelingen av formuesskatten mellom ektefeller. Jeg minner her om at det skattefrie formuesfradraget fra 2006 er dobbelt så stort for ektepar som for enslige. Det samme gjelder beløpsintervallet for lav formuesskattesats, før nivået for den høyere satsen på 1,1 pst. nås. For mange ektefeller med ujevn fordeling av nettoformuen vil fellesligning av formuen være nødvendig for å få utnyttet disse lempningene. Jeg viser også til at fellesligning er forutsetningen for den frie fordeling av gjeldsfradrag som ektefeller kan foreta seg imellom i sine selvangivelser.

Dette tilsier at vi neppe har noe godt grunnlag for en systemendring i retning av at lønnstakere og pensjonister får ligningen og skatteoppgjøret sitt før sommerferien, når de er gift med en næringsdrivende som lignes om høsten.