Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:764 (2005-2006)
Innlevert: 07.04.2006
Sendt: 10.04.2006
Besvart: 24.04.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Soria Moria-erklæringen skriver Regjeringen at den vil innføre "et særskilt lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker". I dag bruker kommunene plan- og bygningsloven som sitt viktigste redskap i miljøpolitikken. Stort sett gjøres dette bra, og det skapes et stort lokalt miljøengasjement.
Hvordan vil statsråden ta vare på det lokale engasjementet og medbestemmelsen, samtidig som løftene fra Soria Moria oppfylles?


Begrunnelse

Det er viktig å sikre grønne områder og bevare friarealer i utkanten av byer. Det fremmer friluftsliv og fysisk aktivitet, det gir gode helsevaner for den enkelte og for samfunnet, og er med på å styrke folk flest sin glede av og ansvarsfølelse for naturen. For mange innbyggere er bynær mark et gode.
Det viktigste redskapet kommuner har i dag til å verne slik mark, er gjennom plan- og bygningsloven. En kommunal prosess sikrer et lokalt miljøengasjement, og at innbyggerne er opptatt av vern og tilgjengelige grøntarealer. Om man får særskilte, statlige vern, står man i fare for å svekke det lokale miljøengasjementet. Kristelig Folkeparti er glad for at bynær mark vernes, men er samtidig urolig for det lokale engasjementet og medbestemmelsen.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I Soria Moria-erklæringen heter det at Regjeringen vil "innføre et særskilt lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker". Bakgrunnen for dette er behovet for å ha et sikkert vern av friarealer i nærhet til byer og tettsteder, områder som ofte brukes av svært mange mennesker. Som spørreren selv påpeker, bidrar dette til fysisk aktivitet og det gir gode helsevaner for den enkelte og samfunnet.

Vi står nå ved starten av dette lovarbeidet som alle interesser og berørte parter skal få

medvirke til på vanlig måte. Oslomarka og andre bymarker vil bli sikret gjennom en kombinasjon av særlov og særskilte bestemmelser i plan- og bygningsloven.

Det legges her vekt på kommunal myndighetsutøvelse og at lokalt miljøvernengasjement fortsatt skal spelle en sentral rolle. Jeg viser for øvrig til at Soria Moria-erklæringen tar til orde for at lokale og regionale folkevalgte organer skal gis økt myndighet i naturforvaltningen.