Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:763 (2005-2006)
Innlevert: 07.04.2006
Sendt: 10.04.2006
Besvart: 24.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I budsjettinnstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen, jf. Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006), uttrykker et flertall i komiteen støtte til Østfold fylkeskommune sitt vedtak til høringsuttalelse til Nasjonal transportplan og handlingsprogram våren 2005, der de ber om at Østfoldpakka fase 1 revideres i 2006. Komiteens flertall ber Regjeringen følge dette opp, slik at E18-utbyggingen også kan få en kontinuerlig utbygging.
Når vil Stortinget få denne revisjonen?

Begrunnelse

Arbeidet med Østfoldpakken har pågått i mange år, både planlegging og selve arbeidet med å forbedre vei og jernbane. Revisjonen av Østfoldpakke 1 er nødvendig med de utfordringer som økt trafikkgrunnlag har gitt fylket.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet opplyste i brev av 28. november 2005 som svar på spørsmål nr. 7 fra transport- og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2006, at departementet tok sikte på komme tilbake til Stortinget med en nærmere orientering om saken i løpet av vårsesjonen 2006.

Det har nå vist seg at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag til å kunne legge fram en revisjon av Østfoldpakke fase 1 for Stortinget i vårsesjonen 2006. Departementet tar imidlertid sikte på å orientere Stortinget om status i saken og prosess for videre arbeid i departementets samleproposisjon som legges frem samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 2006 i mai 2006.