Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:767 (2005-2006)
Innlevert: 07.04.2006
Sendt: 10.04.2006
Besvart: 28.04.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil det på bakgrunn av reduksjonen av timer til programfag på MDD i Kunnskapsløftet bli gjort noen evaluering av de faglige konsekvensene dette medfører i forhold til nåværende ordning, og vil det i læreplanarbeidet for Vg3 på MDD åpnes for individuelle fordypninger innen programområdet?

Begrunnelse

Kunnskapsløftet har medført et skjerpet krav til generell studiekompetanse på MDD. Dette medfører at antall programfagtimer er redusert med minimum 8 timer i forhold til nåværende ordning. I Vg1 er programfagtilbudet redusert med 3 timer, noe som utgjør 20%. Dette medfører mindre mulighet til faglig fordypning enn i forhold til dagens ordning, noe som igjen skaper ringvirkninger i VG2 og Vg3.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Premissene for det nye utdanningsprogrammet for musikk, dans, drama ble lagt i St. meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring og Stortingets behandling av denne. I stortingsmeldingen ble det foreslått å videreføre et utdanningsprogram for musikk, dans, drama. Samtidig ble det foreslått økte krav til allmenne fag for alle utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse. Bakgrunnen for dette var et ønske om å øke det faglige nivået i disse fagene. I stortingsmeldingen ble dette fulgt opp med en reduksjon i timene til felles programfag.

Under arbeidet med læreplaner innen utdanningsprogrammet har departementet mottatt en rekke henvendelser og hatt møter med forskjellige miljøer innenfor utdanningsprogrammets fagfelt. Som en følge av dette har det blitt gjort noen justeringer i fag- og timefordelingen for i størst mulig grad å opprettholde det faglige nivået innenfor henholdsvis musikk, dans eller drama. Dette innebærer blant annet at timene til valgfrie programfag på Vg1, som er timene der elevene fordyper seg i musikk, dans eller drama, er økt fra 4 uketimer i dagens studieretning til 7 uketimer i det nye utdanningsprogrammet. Denne økning har vært mulig ved at antallet timer i felles programfag har blitt redusert. Felles programfag er fag som er felles for alle elevene i utdanningsprogrammet, der elevene også får opplæring i de fordypningsområdene de ikke velger å fordype seg. Målene for opplæringen er følgelig tilpasset at dette er fellesfag. I lys av dette er det grunnlag for å hevde at den nye fag- og timefordelingen for Vg1 gir bedre mulighet til fordypning enn det tilsvarende grunnkurset i dagens ordning.

I Vg3 i utdanningsprogrammet musikk, dans, drama vil dagens ordninger for individuelle fordypninger innen programområdet bli videreført. Det vil si at det åpnes for individuell fordypning på det instrument en elev velger innen programområdet musikk. Elevene vil få mulighet til å velge 5 uketimer valgfag, mot 4 uketimer i dagens ordning. I tillegg er det generelle prinsippet om tilpasset opplæring videreført.

Når det gjelder evalueringen av Kunnskapsløftet, ble oppdrag om dette sendt Utdanningsdirektoratet 18. mai 2005. Oppdraget er omfattende, og innhold og læringsutbytte i videregående opplæring skal inngå i evalueringen. Utdanningsdirektoratet arbeider nå med å sluttstille et konkurransegrunnlag for evalueringen. Forskningsinstitusjoner og andre vil deretter komme med konkrete forslag til evalueringsprosjekter og søke om finansiering til disse. Det er ikke presisert i oppdragsbrevet til Utdanningsdirektoratet at det skal inngå en særskilt evaluering av de faglige konsekvensene av endringene som er gjort innenfor musikk, dans, drama. Men eventuelle prosjektforslag som setter søkelys på disse forholdene vil selvsagt bli vurdert på linje med andre prosjektforslag. Det er dermed for tidlig å si hvordan musikk, dans, drama vil bli spesielt omhandlet i evalueringen.