Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:769 (2005-2006)
Innlevert: 10.04.2006
Sendt: 11.04.2006
Besvart: 24.04.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge NRK Rogaland mener Arbeiderpartiets Odd Kristian Reme at det er greit for Norge å fortsatt støtte palestinerne økonomisk under et Hamas-styre, selv om Hamas har som mål å fjerne staten Israel fra kartet, fordi begge parter i Israel/Palestina-konflikten "har som mål å utrydde hverandre".
Er det utenriksministerens oppfatning og forståelse av konflikten at Israel ønsker å fjerne palestinerne/Hamas fra kartet, og at det derfor er legitimt for Norge å finansiere en part i en konflikt med mål å utslette sin nabo?

Begrunnelse

Det blir gjentatte ganger sådd tvil om Regjeringens holdning i utenrikspolitiske spørsmål. Utenriksministeren er i stor grad tydelig på hva han mener er Regjeringens standpunkt, men det er til stadighet innspill fra regjeringspartienes representanter som gir grunnlag for å tro at Regjeringens posisjoner er i bevegelse.
Problemstillingen kan illustreres med utenriksministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 573 (2005-2006) om Regjeringens syn på EØS-avtalen og ESA. Til tross for utenriksministerens klare svar, så fortsetter representanten Langeland fra Sosialistisk Venstreparti å hevde at "den rød-grønne regjeringen må ta et oppgjør med ESA og EØS-avtalen" og sågar vurdere å kutte ut EØS-avtalen (Teknisk Ukeblad på nett, 8. april 2006). En slik situasjon, hvor det til stadighet skapes grunnlag for tvil om rikets utenrikspolitikk, tjener ikke norske interesser.
I oppslag på NRK Rogaland 10. april beklager Arbeiderpartiets Odd Kristian Reme at Regjeringa stanser pengestøtten til Hamas. Reme, som er sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet og med i Arbeiderpartiets internasjonale råd, sier at "Det ligger an til ein diskusjon og ein dialog i partiet om korleis vi skal vidareutvikle vår politikk på dette området". Dette vitner om at Reme tar sikte på å få en omkamp i partiorganisasjonen til utenriksministerens parti om gjeldende utenrikspolitikk. Jeg håper Remes posisjon ikke vil vinne frem, og ber utenriksministeren kommentere utspillet fra Reme.
I intervjuet med NRK spør reporteren om Norge kan støtte ei regjering som har som uttalt politikk å fjerne Israel fra kartet.
Reme sier da: "Problemet er at begge partar har som mål å utrydde kvarandre. Det er jo det som er dilemmaet. Men nå er det slik at det er den eine parten, Israel, som har kome lengst med å utrydde motparten."

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det bør ikke herske noen tvil om Regjeringens forståelse av konflikten i Midtøsten. Denne regjeringen, i likhet med foregående regjeringer, støtter og fremmer målet om en tostatsløsning, der en levedyktig palestinsk stat kan leve side om side i fred med Israel innenfor sikre og anerkjente grenser. Dette er en målsetting både Israel og PLO har sluttet opp om.

Norge har gjennom mange år gitt betydelig støtte til det palestinske folk og til de palestinske selvstyremyndighetene som ledd i arbeidet for en tostatsløsning. Det er viktig å videreføre dette engasjementet.

Samtidig har Norge sluttet seg til det brede internasjonale syn om at de nyvalgte palestinske selvstyremyndighetene (PA) må ta skritt i retning av å innfri kravene som Kvartetten (FN, USA, EU og Russland) har stilt om å avstå fra bruk av vold, anerkjenne staten Israel og aksept av tidligere inngåtte avtaler. Kvartettens krav støttes av arabiske land og av palestinernes folkevalgte president og leder for PLO, Mahmoud Abbas.

Regjeringen har gitt uttrykk for at framtidig bistand og samarbeid direkte med PA vil være avhengig av om disse vilkårene oppfylles. Den øvrige bistanden, som Norge gir via FN og internasjonale humanitære organisasjoner, vil i denne sammenhengen ikke bli berørt.