Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:770 (2005-2006)
Innlevert: 10.04.2006
Sendt: 11.04.2006
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 21.04.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I fjor høst kjøpte Regjeringen en eiendom på Huk i Oslo for 30 mill. kr, selv om man ikke hadde noen utredning/konkrete planer for bruken av eiendommen. På Jæren ble det gitt valgløfter om salg av Obrestad fyr til under takst, men det er ikke innfridd til tross for flere nye løfter.
Hvilken tidshorisont har Regjeringen for å innfri løftet om at Hå kommune skal få kjøpe Obrestad fyr til ca. 1/10 av takst, og hvilken presidens skaper Regjeringens løfter vedrørende Obrestad fyr for andre til lignende saker?

Begrunnelse

I valgkampen lovet de rød-grønne partiene å sikre Obrestad fyr på Jæren. Arbeiderpartiets Eirin Sund sa: "Vi vil ikke at fyret skal bli representasjonsbolig, eller at en eller annen riking nyter utsikten der alene." (Rogalands Avis 2. september 2005). Hun sa også at "kommunen må få fyret uten å betale millioner av kroner".
Etter valget har Regjeringen fulgt opp med flere løfter. Statssekretær Frode Berge har flere ganger sagt at saken er ordnet, og at Hå kommune skulle få kjøpe fyret til 1/10 av takst i løpet av få uker. Den 11. januar 2006 rapporterte Jærbladet at "Fredag [...] var nemlig statssekretær Frode Berge i Nærings- og handelsdepartementet på plass ved fyret og kunngjorde at Hå kommune endelig skulle få kjøpe Obrestad fyr til den prisen kommunen ønsker."
Til ser Jærbladet ordfører Terje Mjåtveit: "Vi har tidligere lagt inn bud på 275 000 kr for hele anlegget.
Det utgjør rundt en tiendedel av taksten. I løpet av én måned skal fyret være overdratt til Hå kommune."
Fyret er ennå ikke overdratt til kommunen, til tross for flere purringer fra lokalt hold.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Spørsmålet er rettet til miljøvernministeren. Ansvarlig statsråd for dette saksfeltet er fiskeri- og kystministeren, men spørsmålet blir besvart av nærings- og handelsministeren, ettersom fiskeri- og kystminister Helga Pedersen er inhabil i saken.

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Fiskeri- og kystdepartementet ble det lagt fram et forslag om salg av fyrstasjoner for 10 mill. kr. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) ble det videreført et krav om salg av fyrstasjoner for ytterligere 2 mill. kr. Obrestad fyr i Hå kommune er et av fyrene som ble lagt ut for salg i 2005.

Avhending av fyrstasjoner skal skje i henhold til statens regelverk for avhending av fast eiendom. Hovedregelen er avhendig til takst. I henhold til St.meld. nr. 28 (2000-2001) Fyrstasjonene - posisjon og betydning i en moderne navigasjonsinfrastruktur, skal fyrstasjoner tilbys i prioritert rekkefølge til:

- statlige institusjoner

- kommunale eller fylkeskommunale institusjoner

- foreninger med allmennyttige formål

- private

Det er imidlertid gitt en fullmakt fra Stortinget om at Kongen kan avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det.

Fiskeri- og kystministeren har meldt fra at hun er inhabil i salget av Obrestad fyr, grunnet slektskap med ordføreren i Hå kommune. Saken er derfor overført meg som settestatsråd ved kgl.res. av 9. desember 2005.

Obrestad fyr ligger på Jæren i et kulturlandskap, i tilknytning til Sirevåg havn og Hå gamle prestegård. Hå kommune er tilbudt å kjøpe Obrestad fyr til takst på 2,75 mill. kr. Kommunen har budt 275 000 kr.

Ettersom Hå kommune ikke var interessert i å overta Obrestad fyr til takst, ble Rogaland fylkeskommune spurt om den var villig til å overta fyret til takst. Fylkeskommunen har i januar i år gjort det klart at den ikke ønsker å kjøpe Obrestad fyr.

Saken er nå til behandling, hvor vi ser på kommunens anmodning om salg til lavere pris ut fra den tidligere omtalte fullmakten som er gitt av Stortinget. Det kan forventes en avklaring av saken i løpet av våren.